22.11.2019

HA?N JAPON, AL SANA BOMBA!


Toplumumuzun en de?erli ama ayn? zamanda en al?ngan katmanlar?ndan olan hem?ireleri k?zd?rmadan bir yaz? nas?l yaz?l?r ya da bir film nas?l çekilir çok dikkat etmek gerekiyor. Asl?nda sadece onlar da de?il, ülkemizdeki tüm meslek gruplar? çok al?ngan. Bir film senaryosu yazmaya giri?ti?inizde öykünün gerektirdi?i herhangi bir meslek sahibi karakteri donat?rken s?rt?n?zda toplum bar???n? koruman?n yükünü de hissedersiniz. Çünkü o karakterin yapt??? bir melaneti, adam?n kendi ki?ili?inden önce onun mesle?ine ba?lamak gibi bir gelene?imiz var. Tellaklar ayaklan?r, kasaplar odas? isyan eder, avukatlar hukuk kitaplar?n? kafan?za f?rlat?r, noterler huzursuz eder, karikatürcüler sizi çirkin çizer, uzayl?lar ta? atar falan filan... Hem?irelerden yola ç?k?p buralara nereden geldi?imize gelince; konu 'Pearl Harbor' filmi. Gitti?im herhangi bir filmde ana eksenden uzakla??p ilgisiz yerlere tak?lma huyum depre?ti ve Pearl Harbor'daki güzel hem?irelerin erkeklerle tan??mak için orduya kat?lmalar? ve binlerce adam kalabal??? ortas?na dü?ünce, 'cennete geldik' demeleri bana yukar?da yazd?klar?m? an?msatt?... Aman, her neyse! Bunu Amerikan hem?ire odalar? dü?ünsün... Tabii bir de bu film hakk?ndaki kimi yaz?larda belirtilen, yap?mc?lar?n Japon izleyicilerin tepkisini çekmemek için baz? manevralar yapm?? olmalar? da dikkat çekici...
Hani biraz daha u?ra?salarm?? nerdeyse
?kinci Dünya Sava??'n?n toplam süresine e?it uzunlukta bir film olacakm??. Üç saatten fazla süren 'Pearl Harbor'un bir sava? filmi mi yoksa a?k filmi mi oldu?unu tam ay?rt edemiyorsunuz. Ama bana sorarsan?z bir 'kendini aklama' filmi... Japonlar? gücendirmemek için ne kadar u?ra?t?klar?n? bilemem ama filmden ç?kt?ktan sonra uça?a atlay?p, Tokyo'ya bir bomba da ben sallayay?m duygusu ve co?kusuna kap?l?yorsunuz... Amerikan ba?kan? Roosevelt'in a?z?ndan askeri bir üsse yap?lan bu sald?r?n?n 'tarihin en büyük alçakl???' olarak nitelendirilmesinin yan?nda, etkili bilgisayar efektleriyle bunun askeri bir bask?ndan çok katliam ortam? oldu?unun vurgulanmas? birçok insana 'ne iyi etmi?ler de atom bombas? atm??lar' dedirtebilir. Tabii ki filmde atom bombas? kullan?m?yla ilgili hiçbir ayr?nt?ya de?inilmiyor. Ancak içten içe i?lenen duygu, bu kadar ac?mas?z ve vah?i bir sald?r?ya kar?? 'ee Amerika da hakl? birader' diye dü?ündürtmek oluyor. Yine de tarih soru i?aretleriyle dolu. Herkes bu soru i?aretlerini kendi bak?? aç?s?yla çözmeye çal???yor. Ben tarafs?z bir gözlemci olarak, Pearl Harbor bask?n? ile, iki atom bombas? sonucu yüz binlerce insan?n öldürülüp, kalanlar?nsa y?llarca süren bir radyasyona maruz b?rak?lmas?n? ayn? kefeye koyam?yorum... Bir kaynakta kupkuru rakamlarca belirtilen bilanço ?u: ?kinci Dünya Sava??'nda Amerika'n?n sivil halktan kayb? 6 bin, Japonya'n?n sivil kayb? ise 672 bin...
Tabii ki ac?mas?zl?klar? ve tarihsel alçakl?klar? kar??la?t?rmak yerine ya?ananlar? geçmi?te b?rak?p sava??n olmad??? bir dünya dilemekten ba?ka bir ?ey gelmiyor elden...