21.09.2019

HAFTANIN SANAT OLAYLARI-3


'Matrix' filminin yaratt??? f?rt?nada savrulmamak için iki ad?m geride bekleyen filmler bu hafta hep beraber sökün ettiler. Aralar?nda ?stanbul Film Festivali kapsam?nda gösterilenler olsa da tam yedi tane yeni film bu hafta salonlarda. Yaz s?caklar? art?k asfalt? pi?irmeye ba?lam??ken ve güne? gözlerimizi oymaya çal???rken kendimizi klimal? ve karanl?k ortamlara atmak için iyi bir f?rsat. Her gün birine gitsek, önümüzdeki haftaya kadar filmsiz kalmayaca??m?z nadir dönemlerden biri... Ama ben sadece bir film yazmak zorunday?m ve bu yüzden di?erleri al?nabilir. Onun için yedisi de evlad?m gibi, birbirinden ay?ram?yorum deyip haftan?n ba?ka sanat etkinliklerinden söz etmek istiyorum...
25 y?ld?r Paris'te ya?ayan ünlü romanc? M.P. Interpol taraf?ndan tutukland?... Eserlerinde Anadolu insan?n?n gerçeklerini yal?n ve çarp?c? bir dille anlatan yazar?n y?llard?r Paris'te ya?ad??? halde nas?l olup da bunu ba?ard???, edebiyat çevrelerince hep merak edilmi?ti... Sonunda, üç ülke polisinin ortakla?a yürüttükleri bir operasyon sonucu durum ayd?nland?. Yazar M.P.'nin, insan ticareti yapan bir ?ebekenin orta?? oldu?u anla??ld?. ?ebeke taraf?ndan i? vaadiyle kand?r?larak Anadolu'dan getirilen köylülerin, M.P'nin evinin bodrumunda al?konuldu?u ve yazar?n romanlar?ndaki yöresel gelenekleri ve bilinmeyen törelerle, destans? ac?lar? bu köylülerden zorla ö?rendi?i ortaya ç?kt?...
Stresten ar?n?p daha yarat?c? bir zekâya ula?abilmek için meditasyon kursuna giden üç ünlü sanatç?, meditasyon esnas?nda donlar?na varana kadar soyuldular. Kimlikleri gizlenen sanatç?lar, çevredeki hay?rsever esnaf taraf?ndan sa?lanan ikinci el elbiseleri giyerek evlerine döndüklerinde ikinci darbeyle y?k?ld?lar. Meditasyon s?ras?nda girdikleri derin konsantrasyondan yararlanan h?rs?zlar, sanatç?lar?n evlerini de tamtak?r soymu?lard?... Üç sanatç?, 'Hocam?z Maharashma Yonga bize bunu yapamaz, inanm?yoruz' dedilerse de Hintli meditasyon gurusunun asl?nda, Dolapdereli ünlü doland?r?c? Sar? Bahattin oldu?u anla??ld?...
Geçti?imiz hafta beklenmeyen bir kaza sonucu aram?zdan ayr?lan de?erli foto?raf sanatç?s? H.N. ölmeden önce çekti?i son foto?raf?yla Gabordiak foto?raf yar??mas?nda birinci oldu... Sanatç?n?n, son anlar?nda çekti?i bu foto?raf?n ad? 'Galata Kulesi'nin tepesinden yere do?ru bir bak??' ad?n? ta??yordu... Büyük ödülü alan H.N'nin kar?s? 'Ona söyledi?im son sözler,
Hüsnü fazla sarkma, onunsa son sözü hiyaaaaaah olmu?tu' dedi...
Karikatürist G.R.A. geçti?imiz günlerde açt??? sergide, karikatürlerine gülen üç ziyaretçiyi ayakl? kül tablas?yla dövdü...