21.09.2019

HAFTANIN SANAT OLAYLARI-1


K?? mevsiminin oturmu?lu?u içinde her türlü gündelik çal??man?n istikrar?, havalar?n ?s?nmas? ve mevsimin yaza dönmesiyle birlikte yerini biraz gev?eme, biraz da tela?a b?rakt?. Art?k geçmi? dönemin muhasebesi ve yeni dönemlerin planlar? yap?l?yor. Bundan sonra yorgunluklar?n kar??l??? al?n?rken gelece?in hayalleri kurulacak. Çal??anlar yava? yava? tatil hesaplar? yaparken ö?renciler, önemli s?navlar? atlatma gayretindeler. Tabii ki sanat ve kültür gündemi de bundan pay?n? alacak ve belirgin bir durgunluk devresi geçirecek. Elbette sanatla u?ra?anlar bo? durmayacak ve s?caklar?n rehaveti içinde üretmeyi yava?latsalar da sanatsal etkinlikler bitmeyecek. Biz, sanat?n hiçbir zaman mevsimsel gev?emeye kap?lmamas?n? dileyerek bu haftan?n önemli sanat olaylar?na göz atal?m...
Müzik: Havalar?n bir ?s?n?p bir so?umas? ile kendini gösteren so?uk alg?nl??? ve grip salg?n? sanat? da vurdu. Ülkemizin önemli senfoni orkastralar?ndan birinin nerdeyse tüm çal??anlar? a??r grip nedeniyle yata?a dü?tü. Sa?lam kalan birkaç müzisyen, senfoni orkestras?n? oda orkestras? haline getirerek konser vermeye devam ediyor. Onlar?n bu azimleri ve sanat a?k? takdir toplarken bir tek olumsuzluk ya?an?yor. Oda orkestras?n?n üyeleri hastal?k korkusuyla odan?n kap?s?n? kilitliyor ve içeri kimseyi alm?yorlar.
Tiyatro: Tan?nm?? özel bir tiyatronun kulisleri sanat eti?ine ters dü?en bir skandalla çalkalan?yor. Oyunun ba?rolünü üstlenen aktör, daha gala gecesinde çok berbat bir performans sergileyerek izleyici taraf?ndan ?sl?kland?. Oyunun daha sonraki gösterimlerinde de tekrar eden bu durum tiyatronun seyirci say?s?n? h?zla dü?ürürken ortaya kan?tlanamayan bir iddia at?ld?. Ünlü oyuncuya rakip bir özel tiyatro taraf?ndan özellikle kötü oynamas? için te?vik primi verildi?i söyleniyor. Aktör bu konuda sessiz kal?rken evine yeni bir yatak odas? tak?m? ve yedi metrelik tek kamaral? fiberglas bir tekne almas? kafalar? kar??t?rd?...
Foto?raf: Ad? aç?klanmayan ünlü bir foto?raf sanatç?s?n?n cep telefonuyla gizlice çekti?i foto?raflar? ?antaj malzemesi olarak kulland??? öne sürülüyor. Son zamanlarda geçim s?k?nt?s?na dü?en sanatç?n?n k?l?k de?i?tirerek magazin foto?rafç?l??? yapt??? ve medyatik ki?ilerin evlerinin yak?nlar?nda dola?t??? söyleniyordu.
Sanatç? bu konudaki sorulara 'iki gözüm önüme aks?n ki' demekle yetindi...
Edebiyat: Dün, Beyo?lu sokaklar? iki ?airin kanl? hesapla?mas?na sahne oldu. Bir ?air, kendi imgesini çal?p kullanmakla suçlad??? bir ba?ka ?air dostunu küçük bir kebapç?da k?st?rarak çöp ?i?le yaralad?. Daha sonra yakalanarak asayi? ?ubesine götürülen ?air, kendi buldu?u ve yeni ?iirinde kullanaca?? 'gün do?umunda kiraz a?ac? gölgesi' ?eklindeki imgeyi bir sohbet esnas?nda di?er ?aire söyledi?i ve onun da utanmadan bunu kendi ?iirinde kulland???n? aç?klad?... Yaralanan ?air ise, 'hiç ilgisi yok, benim kulland???m imge, gün bat?m?nda uzayan mezar ta?? gölgesi' diyerek kendisini savundu...