19.09.2019

HAFTANIN SANAT OLAYLARI-2


S?NEMA: Bu hafta vizyona giren filmler aras?nda en ilgi çekici olan? ku?kusuz ki ya?l? kurt Sean Connery'nin sürükledi?i bilimkurgu filmi
'Muhte?em Kahramanlar'. Çocuklu?umuzda hemen hepimizin akl?n? kimi zaman kurcalayan bir fantezi, baz? kahramanlar? birbirine kar??t?rarak ?u sorular? sordururdu. 'Baba, Teksas Tommiks'i döver mi?' 'Abi, Süpermen mi daha güçlü, Batman mi?' ??te, yönetmen Stephen Norrington da bir zamanlar bu soruyu sormu? olmal? ki çok ünlü baz? kahramanlar? ayn? filmde bulu?turmu?. Alt? tane kahraman; Dr. Jekyll, Görünmez Adam, Drakula karakteri Mina Harker, Kaptan Nemo, Dorian Gray ve Tom Sawyer, dünya sava?? ç?kartmaya haz?rlanan Fantom ad?ndaki kötü adamla mücadele ediyorlar. Ve bir tesadüf, bu filmin oynat?ld??? bir sinema salonunda da alt? tane kahraman; yer gösterici, gi?edeki biletçi, bilet kesicisi, makinist, Alaska-frigocu ve bir de seyirci, salonda ha??r hu?ur fütursuzca cips yiyerek herkesi rahats?z eden sayg?s?z bir adamla mücadele ederek onu yaka paça d??ar? att?lar ve huzur ortam?n? sa?lad?lar...
RES?M: ?u anda ad?n? vermek istemedi?imiz bir sanat müzesinde inan?lmaz bir vandall?k olay? ya?and?. Müze bekçisi Hayati T. (43) müzedeki Osman Hamdi tablolar?ndan birisini piknik tüpünün üzerine koyarak üzerinde yumurta k?rd?. Müzeyi hiç kimsenin ziyaret etmemesi ve yetkililerin de ilgisiz kalmas? üzerine ba??bo? kalan bekçi, rahatça gerçekle?tirdi?i bu olayla ilgili olarak '?stanbul için iftar saati gelmi?ti ve orucumu açacakt?m. Yumurtam var ama ya??m yoktu.
Ben de ya?l?boya tablolardan birinin ya??ndan faydalanmay? dü?ündüm. Zaten müzeye hiçbir Allah'?n kulu da gelmiyordu, ne var bunda?' dedi...
K?TAP: ?stanbul Kitap Fuar? çerçevesindeki etkinlikler yo?un olarak sürüyor. Fuar alan?n?n çe?itli salonlar?nda edebiyat konulu söyle?i ve panellerin yan? s?ra ünlü yazarlar?n da imza günleri var. Fuarda bu sene di?er y?llardan farkl? olarak ak?lalmaz bir yüzsüzlük olay? da sergilenmekte. Nas?l ve kimlerin ihmali sonucu oldu?u bilinmeyen nedenlerle korsan yay?nc?lar da kendi standlar?n? kurdular.
Sahte kitaplar?n? yar? fiat?na satan korsan yay?nc?lar bununla yetinmeyerek bir de imza günü düzenlediler. ?mza gününde ne idü?ü belirsiz ki?iler ünlü yazarlar?n imzas?n? taklit ederek sahte kitaplar? imzalad?lar...
T?YATRO: Ad?n?n aç?klanmas?n? istemeyen ünlü bir tiyatro sanatç?s?, Star TV'deki Telegol program?na ba?vurarak Merkez Hakem Kurulu Ba?kan? Bülent Yavuz ve Federasyon Ba?kan? Haluk Ulusoy'un bir futbol tak?m? hakk?nda kendisine telkinde bulundu?unu aç?klad?.
'Sen hakem de?ilsin bi ?ey de?ilsin, ne telkini?' sorular? kar??s?nda bocalayan sanatç?, 'Tiyatro sanat?na kar?? ilgisizlikten bezdim ve gündem yaratmak için bu yola ba?vurdum. ?imdi en çok konu?ulan itirafç? hakemler. Neden tiyatro da konu?ulmas?n' dedi.