22.11.2019

HAFTANIN SANAT ETK?NL?KLER? - 1


Kar, k??, bu senenin beyaz afeti derken insanlar evlerinden ç?kamad?lar ve haliyle sanat olaylar?na olan ilgi geçici bir süre de olsa aksad?. Sanatç?lar, durgun geçen bu süreyi olabildi?ince iyi de?erlendirmek için ya atölyelerine kapan?p çal??malar?na a??rl?k verdiler ya da kendi aralar?nda toplan?p dü?ünsel tart??malar yaparak kendi yarat?m süreçlerini geli?tirmeye çal??t?lar. Bu ba?lamda talihsiz bir de olay ya?and?. Yeni gerçekçiler, gelenekçiler, nihilistler ve dadaistler gibi çe?itli ak?mlar?n temsilcileri çayl? kurabiyeli masum bir toplant?da bir araya geldiler, ancak mahalle esnaf?n?n ihbar? üzerine toplant? polis taraf?ndan bas?ld?. Yaka paça arabalara doldurularak karakola götürülen sanatç?lar yap?lan ilk sorgulaman?n ard?ndan savc?l??a sevk edildiler ve daha sonra serbest b?rak?ld?lar. Olay?n ard?ndan aç?klama yapan bir sanatç?, 'Her ?ey cehaletten ve yanl?? anlamadan ibaret. Bizi satanistler ya da raelyen tarikat? gibi olu?umlarla kar??t?rm??lar. Nihilizm ya da dadaizmin birer sanat ve felsefe ak?m? oldu?unu anlatana kadar çok zorluk çektik ama sonunda temize ç?kt?k. Kendimizi daha iyi anlatmam?z ve halkla kucakla?mam?z gerekiyor' dedi... Bunun d???nda haftan?n di?er kayda de?er sanat etkinliklerini ?öyle s?ralayabiliriz.
Ünlü heykel sanatç?s? G. H. (47) mandalar?n sald?r?s?na u?rad?. Ne zamand?r arad??? kaliteli heykel çamurunun Riva dolaylar?nda oldu?unu haber alan sanatç?, bu çamurdan almak üzere gitti?i batakl?kta mandalar taraf?ndan sald?r?ya u?rad?. Olay? hafif s?yr?klar ama a??r duygusal travmayla atlatan sanatç? tedavi alt?na al?nd?. Çiftle?me mevsiminde olan mandalar?n a??r? k?zg?n olmas? ise sanatç?n?n ?anss?zl???na ba?land?.
Sinema yönetmeni L.Y. (39) yeni filminin çekimlerine ba?lad?. Konusunun s?r gibi sakland??? senaryo, s?zan bilgilere göre bir film ele?tirmeninin ba??na gelenleri anlat?yor. Sinema yaz?lar?nda haddini a?an bir ele?tirmenin giderek batakl??a yuvarlanmas?, kapkaçç?l??a ba?lamas?, tiner koklamas? ve en nihayetinde de travesti olarak otobanlara dü?mesinin anlat?ld??? öykü, yönetmenlerin ele?tirmenlerden intikam? olarak de?erlendiriliyor.
•  Yazar E. J. (41)'nin Bodos Kitabevi'nde düzenledi?i imza gününe kimse gelmeyince, sanatç? üç gün sonra bir de pilav günü düzenledi. Bedava pilav ve nohutu duyan sanatseverlerin ilgi gösterdi?i etkinli?in ard?ndan ac? bir olay ya?and?. Yedikleri pilavdan zehirlenen davetliler çe?itli hastanelere kald?r?larak tedavi alt?na al?nd?lar. Yap?lan tahkikat sonucunda, imza gününe ra?bet edilmeyen yazar?n intikam amac?yla pilavlara tar?m ilac? katt??? belirlendi.
•  Bariton ?.Y. (52), sopranolara ve mezzo sopranolara sark?nt?l?k etti?i gerekçesiyle operadaki i?inden at?ld?.
Sanatç? ?u s?ralar kamyonetle Ümraniye ve Dudullu dolaylar?nda dola?arak 'sar? patateees, sovaaaan' adl? eseri seslendiriyor...