21.09.2019

HAFTANIN SANAT ETK?NL?KLER? - 3


S?NEMA: Geçen hafta vizyona giren 'Kazara Zengin' adl? filmin ba?rol oyuncusu Adam Sandler, Maliye Bakanl???m?z taraf?ndan Türkiye'ye davet edildi... Davetin nedeni olarak, filmde bir yak?n?ndan kendisine 40 milyar dolar miras kalan genç oyuncudan, gönlünden ne koparsa borç istenecek olmas? gösterildi... Ancak, kendilerine bunun sadece bir film oldu?u anlat?lan bakanl?k yetkilileri daveti iptal etti. Yap?lan aç?klamada, '40 milyar dolar? duyunca bir an akl?m?z? kaç?rd?k. Bu kriz ortam? insanda kafa b?rakmad?...' denildi...
EDEB?YAT: Yazar Ertu?rul Anten, üzerinde 12 y?l çal??t??? ve daktiloyla tek nüsha olarak yazd??? inceleme-roman?n? bas?lmak üzere yay?nevine götürürken, Kad?köy vapurundan denize uçurdu... Lodosun da etkisiyle bir anda Marmara Denizi'ne da??lan 650 sayfal?k romandan elinde kalan tek sayfaya uzun süre sabit gözlerle bakan yazar Anten, daha sonra kahkahalar atarak denize atlad? ve Panama band?ral? bir ?ilepin alt?nda kald?...
BALE: Opera ve Bale Toplulu?u, geçti?imiz ak?am 'Giselle' balesini sergilemeye ba?lad?... Balenin hay?rl? ve u?urlu olmas? için, gösteriden önce kuliste bir deve kesildi. Ba?balet Orçun taraf?ndan 50 cm'lik bir b?çakla kesilen devenin kan?, bütün balet ve balerinlerin al?nlar?na sürüldükten sonra, s?rayla üzerinden atlan?larak sahneye ç?k?ld?...
T?YATRO: Oyuncu H?d?r Ka??kbüken AKM Büyük Salon'da 'Me?eler ve Palamutlar' adl? tek ki?ilik oyununun gösterimine ba?lad?... Bir tesadüf eseri olarak bu tek ki?ilik oyunun galas?na, seyirci olarak da tek ki?i geldi...
Bu duruma son derece içerleyen ve sinirlerine hâkim olamayan sanatç?,
'Bari sen de gelmeseydin ?errefsiz' diye ba??r?nca, izleyici salondan bir ko?u ç?k?p, mahallesinden alt? ki?i daha toplay?p getirdi... Gelenler,
hep birlikte sanatç?y? dövdü...
RES?M: Bir bankan?n sanat galerisindeki karma resim sergisinde üzücü bir olay ya?and?... Ressam Hayrullah Çekirdek, kendi resimlerinin galeri yetkililerince çocuk resimleri stand?na as?ld???n? duyunca cinnet getirdi...
Bunun bir yanl??l?k sonucu oldu?u kendisine izah edilmeye çal???ld?ysa da sakinle?meyen sanatç?, sergideki bütün tablolar?n üzerine kezzap att?...
B? RESiM DAHA: P grubu ressamlar?ndan Hidayet Debil alt?nc? ki?isel sergisini açt?... Ressam Debil 'Bu ki?isel bir sergidir, kimseyi ilgilendirmez' diyerek sergiye gelenleri içeri almad?... Sanatç?, ki?isel sergisini sadece kendisi geziyor...
MÜZ?K : Vurmal? çalg?lar sanatç?s? ve dünyan?n önde gelen perküsyon ustalar?ndan olan Ziya Be?ta?o?lu, son konserinde izleyicilerden biri taraf?ndan aya??na s?k?lmak suretiyle yaraland?... Sanatç?n?n köylüsü oldu?u anla??lan sald?rgan, 'ailelerimiz aras?nda eskiye dayanan bir husumet vard?. Vurmal? çalg? sanatç?s?n? ondan vurdum' dedi...