21.09.2019

HAFTANIN SANAT ETK?NL?KLER? - 2


Sinema: Bir yol üzeri motelinde bir araya gelen 10 ki?inin ba??ndan geçenleri konu alan gerilim filmi identity-Kimlik, vizyona girdi. Kimlik adl? filmin ilk gösterimine giden sinemaseverleri salonda kötü bir sürpriz bekliyordu... Karanl?ktan yararlanan bir yankesici yakla??k on kadar izleyicinin cüzdanlar?n? çarpt?. Sinema ç?k???nda ise ikinci bir deh?et ya?and?. Bir kapkaçç? seyircilerden birinin çantas?n? kap?p kaçt?. Sinema dünyas?nda büyük infial yaratan bu olaylar?n tek sevindirici yan?, h?rs?zlar?n daha sonra kimlikleri atarak sadece paralar? almas?yd?... Kimlik filminin ard?ndan, kimliklerine kavu?an sinemaseverler, "Giden para olsun. As?l önemlisi kimliklerin bulunmas? oldu. Yeni ba?tan nüfus cüzdan? ya da ehliyet ç?kartmaktan kurtulduk" ?ekline konu?tular...
Dans: Rus modern dans grubunun dün ak?am Aya ?rini'de gerçekle?tirdi?i gösteri sanatseverlerin büyük be?enisini toplarken, ya?anan üzücü bir olay, geceye küçük de olsa gölge dü?ürdü. Modern dans etkinli?ini yanl?? anlayarak, bir Rus revüsü izlemek amac?yla her nas?lsa salona gelen bir i?adam?, gösterinin ortas?nda kand?r?ld???n? iddia ederek ta?k?nl?k ç?kard?... Revü k?zlar?n?n ba??ndan a?a?? dökmek üzere yan?nda bulundurdu?u birer dolarl?k banknot destesini sahneye savurarak, sanatç?lardan soyunmalar?n? isteyen i?adam?, özel güvenlik taraf?ndan yaka paça salon d???na ç?kar?ld?. Genç i?adam? daha sonra organizasyon komitesinden, 'hiç de?ilse bayanlardan birinin ayakkab?s?ndan viski içmek' ricas?nda bulununca bu kez lobiden yaka paça at?ld?...
Edebiyat: Kültür Bakanl??? yetkilileri, tüm yazarlar?m?za ve yay?nevlerimize gayriresmi bir ricada bulunarak, yasaklanacak ve toplanacak kitaplar yaz?p yay?mlamalar?n? istedi... Bu konuda konu?an ve ad?n?n aç?klanmas?n? istemeyen bir bürokrat, 'Önümüz k??, arkada?lar?m?zdan birço?u daha odun ve kömür alamad?. Tek umudumuz, yazarlar?n ve yay?nevlerinin ç?karaca?? kitaplarda... ?ayet ?ans?m?z yaver giderse birkaç kitab?n toplat?lmas?na ve yak?larak imha edilmesine karar verilebilir' dedi... Yetkili, kitaplar?n nerede yak?lmas?n?n dü?ünüldü?ü sorusuna ise kaçamak yan?tlar vererek 'Oras?na kar??may?n. Nerde ve ne zaman istersek orada yakar?z, kime ne!..' dedi...
Plastik sanatlar: Ünü yurtd???na kadar ta?an seramik sanatç?s? Be?ir Telkin, iyi cins seramik çamuru toplamak için gitti?i A?a?? C?md?ldak Deresi'nde mandalar taraf?ndan sald?r?ya u?rad?... Dere kenar?ndan bir miktar çamur toplad?ktan sonra s?ca??n da etkisiyle terleyen sanatç?, serinlemek amac?yla dereye girdi. Ancak bu esnada su içmek ve çiftle?mek için toplu halde dere kenar?na gelen mandalar, sanatç?n?n varl???ndan huysuzlanarak ona sald?rd?lar. Olay an?ndan bu yana ünlü seramikçinin a?z?n? b?çak açm?yor. Uzaklara bakarak dal?p dal?p gidiyor...