21.09.2019

HAFIZA VE... Ee... NEYD? YA?..


Haf?za kaybetmek konusu san?yorum ki t?ptan çok sinema endüstrisinde ele al?nd?. Dünyada ?imdiye de?in ne kadar haf?zas?n? kaybetmi? hasta olduysa, onun en az birkaç misli sinema filmi olmu?tur. Eski Ye?ilçam filmlerindeki bütün popüler oyuncular bir kez kör oldularsa bir kez de haf?zalar?n? mutlaka kaybettiler... Böylesi ilginç bir konuya sinemac?lar ve yazarlar?n el atmamas? tabii ki dü?ünülemezdi. Finli yönetmen Aki Kaurismaki'nin Geçmi?i Olmayan Adam filmi, yedi?i bir dayak sonucu haf?zas?n? kaybeden ve sonras?nda kendisine yeni bir ya?am kurmaya çal??an adam?n öyküsünü anlat?yor. Tabii ki Ye?ilçam filmlerinden farkl? olarak, çal??mas?na derinlikli mesajlar ili?tirmeyi de unutmuyor.
Haf?za kaybetmek konusuna sinema sanat? d???nda bakacak olursak, bu sendromun kabaca üçe ayr?ld???n? görebiliriz. Tabii ki bunlar?n herbirinin ayr? ayr? film öyküleri olabilece?ini de unutmamak gerekir... Birinci tür haf?za kay?plar? ilk ba?ta inand?r?c? gibi görünse de derin detaylara girildi?inde numaradan (mahsusçuktan) yap?ld??? anla??l?r. Misal; adam?m?z haf?za kayb? ?ikâyetiyle doktora ba?vurur. Geçmi?i, ailesi ve tan?d?klar? da dahil olmak üzere hiçbir ?ey hat?rlamamaktad?r. Beyni sanki Ba?dat Müzesi gibi ya?malan?p bombo? kalm??t?r. Ancak ara?t?r?ld???nda hiç hat?rlamad??? bir ?ey daha ortaya ç?kar. Mudileri... Adam?n kendi bankas?n? bo?altan bir hortumcu oldu?u anla??l?nca haf?za kayb?n?n bir tür s?y?rma takti?i oldu?u art?k kesinle?ir... Bir di?er örnekte de, yine haf?za kayb? ?ikâyetiyle klini?e ba?vuran adam?n foyas? çok çabuk ortaya ç?kar. Gözlerinden ne mal oldu?u hemen anla??lm??t?r çünkü. Seçim öncesi vaatlerini yapamayan milletvekili, bu numarayla y?rtaca??n? zanneder ama yutturamaz. Gerçi milletin haf?zas? da pek matah bir ?ey olmad??? için gelecek seçimlerde yine seçilir...
?kinci tip hastalar ise gerçekte haf?za kayb? ya?amad?klar? halde, haf?zalar?n? kaybetmek için her yola ba?vururlar. Kafalar?n? direklere vururlar, minibüslere binip ?oförün yan?na otururlar, adliye önlerinde dola??p kavgalara kar???rlar, hatta televizyonda 'kim ??k kim rükü?'
programlar?n? izleyerek beyinlerini sonsuza kadar uyu?turmak isterler... Kimisi ba?ar?r, kimisi ba?aramaz. Geçmi?i unutmak isteyen bu gruba girenlerden ba?l?calar? Fenerbahçe taraftarlar?, Pascal Nouma ve Çetin Alp'tir..
Son grupta ise gerçekten haf?za diye bir ?eyleri olmayanlar yer al?r. Bunlar? kolayca tan?yabilirsiniz. Televizyonun kar??s?na oturmu?lar, Asmal? Konak dizisinin elli dördüncü, Çocuklar Duymas?n adl? dizinin seksen yedinci tekrarlar?n? izlemektedirler...