24.07.2019


Ülkemizde y?llard?r her yeri geldi?inde belirtilen bir söylem vard?r. Ne? Türkiye mizahç?lar için bir cennettir. Fazladan mizah yapmaya gerek yok, çünkü nereye baksan?z zaten komik bir ?ey olmaktad?r derler... Bu, do?ru bir saptama m?d?r yoksa 'geyik' midir pek emin de?ilim ama ?uras? gerçek ki ad? geçen olaylar?n komik taraf?n? görmek için de insanda biraz mizah duygusu olmas? gereklidir. Belki de Türkiye'de ne tarafa baksan?z zaten mizah vard?r yerine, ne tarafa baksan?z mizah duygusu geli?mi? insan vard?r demek daha do?ru bir tespit olabilir. Ancak tabii ki bu mizah duygusundan nasibini almam?? oturakl? 'a?bi'lerimiz de yok de?il. Mesela Ba?bakan'?n, Musa Kart'?n çizdi?i yuma?a dolanm?? kedi karikatürüne dava açmas?, bir, 'mizah duygusundan nasibini almam??' olmakla ilgilidir. Kendisi mi sorumludur yoksa dan??manlar? m? bilemiyoruz. Ancak tam bu noktada mizahç?lar?n da çuvald?z? kendilerine bat?rmas? gerekmektedir. Haftal?k bir mizah dergisi, bu gündemin pe?ine tak?lm?? ve Ba?bakan'? çe?itli hayvan suretlerinde çizmi?. Ancak görüyorum ki bu çizilenler 'karikatür' de?il, sadece 'komik resimler' olmu?. Karikatüre hayat veren, espri, ele?tiri, alay, sald?r?, hiciv, ne derseniz deyin, o yok...
Ki?isel görü?ümdür, kimseyi ba?lamaz ama bu iki dava konusunda farkl?l?k görüyorum. Bir tanesi, gerçek karikatüre aç?lm?? bir davad?r ve tamamen demokrasi ay?b?d?r. Di?eri ise dümdüz bir biçimde ve derinli?i olmadan hayvan ?eklinde çizilen, karikatür a??rl??? ta??mayan resimlerdir sadece. Benim alg?lad???m bu, ama her iki durumda da bir ülke ba?bakan?n?n mizahç?lar? küttedenek yarg?ya havale etmesi tabii ki do?ru de?il, fakat ne dersek diyelim iktidarlar?n ve otoritenin mizahla olan sava??, mizahtan korkular? hiç bitmedi, bitmeyecek.
Türk patl?can?nda kimyasal madde diye bir haber okudum. Antalya'da üretilen ve ?sveç'e ihraç edilen patl?canlarda kimyasal at?k bulunmu? ve ?sveç hükümeti Türk patl?can?na yasaklama getirmi?. Kendimizi d??ar?ya kar?? iyi tan?t?p imaj düzeltece?iz diye göbe?imiz çatlarken ?u ba??m?za gelene bak?n. Yetkilileri derhal göreve davet ediyorum ve durumu kurtarmaya ça??r?yorum. Tam bize yak???r bir cevap metni haz?rlanmal? ve suçu patl?canlar?n üzerine yüklemeliyiz. Ne bileyim, 'Bu münferit bir olayd?r, birkaç tane bölücü patl?can kendilerini kimyasal maddeye bulay?p, ?sveç'e kaçak girmi?se bunun suçu masum Türk patl?canlar?na yüklenmemelidir' ?eklinde bir savunma gayet ??k olur.
Yeni bir yasa haz?rlan?yor. Ad?, 'kabahatler yasa tasar?s?'. Buna göre, Ceza Yasas?'nda suç olarak belirtilmeyen ama ceza gerektiren eylemler ba?ka bir çat? alt?nda toplan?yor. Örne?in, sarho? olup huzuru bozmak, gürültü etmek, dilencilik yapmak, yere tükürmek gibi. E?er uygulanabilirse bizce çok yararl? bir tasar?. Çünkü -en az?ndan benim as?l derdimiz, sokaklar? ve ortak alanlar? babalar?n?n çiftli?iymi?çesine sayg?s?zca kullanan insanlar. Biraz dü?ünürsek bu yasaya bir sürü madde ekletebiliriz. Mesela ilk akl?ma gelen, ambulanslar?n arkas?na girerek onlar?n açt??? yolda ilerleyen uyan?k sürücüler. Hayatta çok az ?eye sinir olurum bunlara oldu?um kadar. Kesinlikle yapt?r?ma müstehak bir eylemdir ve buradan önererek vatanda?l?k görevimi yap?yorum.
-Sitem notu: Rak?dan so?uttunuz, ?imdi de soslu patl?can da m? yiyemeyece?iz?