19.09.2019


Hayat?n her alan?na çok ciddi, bilgiç, filozof özentisi ve sürekli irdeleme-sorgulama edas?yla yakla??lmas?n? hem sevmem hem de yapamam ama bu tav?rla yaz?lan yaz?lar beni hayli e?lendirmeye ba?lad?. Popstar yar??mas? o kadar çok yaz?lmaya ve konu?ulmaya ba?lad? ki bir yerinden burnumu sokmam kaç?n?lmaz oldu. En ba?taki burun k?v?rmalar, a?a??lamalar ve kendine yak??t?ramamalar giderek belli bir ilgiye ve hatta be?eniye dönü?tü. Bir sürü kö?e yazar? bu tür yar??malar?n asl?nda hayat ve insan davran??lar? hakk?nda ipuçlar? verdi?ini, i?in magazin boyutundan çok psikolojisiyle ilgilendiklerini söyleyerek dedikodu yazarl???ndan s?yr?lmaya çal???r oldular. Derinlere dal?p bo?ulmak yerine ya?am?n s?? k?y?lar?nda oyna?man?n keyfine vard?lar ama bir yandan da bunu kendilerine yak??t?ramad?klar? için bu hafif me?rep konular? a??r ve oturakl? giysilerle sunma çabas?na girdiler... E, yahu ?unu itiraf edin olsun bitsin. 'Dedikodu yap?yoruz i?te. ?nsano?lunun sosyal bir yarat?k olmas?ndan bu yana, on binlerce y?ll?k geçmi?inden gelen en keyifli u?ra?lardan birisi; ba?kas?n?n hakk?nda at?p tutma hakk?m?z? kullan?yoruz.' Deyiverin ne olacak?.. Gocunacak bir ?ey yok...
Sadece bir itiraz?m var, Biri Bizi Gözetliyor ya da Ben Evleniyorum gibi vas?fs?z elemanlar? bir çat? alt?na doldurup onlar?n cinnet geçirmelerine dayanan pespayeliklerin yan?nda Popstar gibi çok nitelikli ve özellikli kalan bir yar??may? ayn? kapta de?erlendirmesinler. Popstar'da hiç de?ilse bir yetenek sergileniyor ve evde makarna kavgas? yapmak yerine hafta boyunca çal??arak insanlar?n huzuruna ç?k?l?yor... Atla deve de?il, Unkapan? Plakç?lar Çar??s?'n?n sponsorlu?unda yap?lan ses ve yetenek yar??malar?n?n büyütülüp, süslenmi? ve medya gaz?yla ?i?irilmi? bir versiyonu i?te. Yazacaksan?z da utanmay?n ve büyük kavramlarla sar?p sarmalama gayretine giri?meyin... Ama yok, ben yazar?m ama bana yak??an ?ekilde derinine irdelerim diyorsan?z i?te size baz? ba?l?k önerileri...
•  Serkül'ün elenmesi ba?lam?nda toplumun de?i?en dinamikleri...
•  Abidin'in göbe?i üzerine yap?lan manipülasyonlar ve çözüm önerileri...
•  Elena'n?n kimli?inde simgele?en perestroyka ve Ekim Devrimi'ne nesnel bir bak??...
•  Deniz Seki'nin 'bacak bacak üzeri' dekoltesinden bizleri mahrum etmeye hakk? olup olmad??? konusunda Freudiyen bir analiz...
•  Foucolt'un sarkac? ve Haldun Dormen'in atk?s? aras?nda kurulan apriorsal sentez...
•  Bayhan baban?n öncülü?ünde jilet sektörünün olas? geli?meleri...