21.09.2019


Memnuniyetle ö?rendim ki dünya yeni bir buzul ça??na girdi?inde, bu sadece Kuzey Yar?mküre ile s?n?rl? olacak ve yeryüzünün Akdeniz Bölgesi'nden a?a??da kalan bölümleri normal ya?ant?s?na devam edecekmi?. Bu teoriyi bilimsel kaynaklardan ö?renmedim. Aksine bilim adamlar?n?n, bilimsel yanl??larla dolu oldu?unu iddia ettikleri 'Yar?ndan Sonra' adl? filme dayanarak bunu söylüyorum ve i?in do?rusu buna inanmay? tercih ediyorum. Yönetmen Roland Emmerich bu filmiyle dünyay? ve do?al kaynaklar? babalar?n?n çiftli?i gibi kullanan uygar insanl???n kendi açmazlar?nda s?k???p kalmas?n? ve kendi pisliklerinde bo?ulmas?n? anlatarak dikkatleri küresel ?s?nma sorununa çekmeye çal???yor. Kabul, Hollywood'un pek merakl? oldu?u felaket senaryolar? için biçilmi? kaftan bir konu bu, ama belki de ilk kez bu kadar yerini bulan baz? mesajlar da içeriyor. Film,
kendini be?enmi? ve çok bilmi? kuzey medeniyetlerinin titreyerek güneydeki geri kalm?? 'ta?ra' ülkelerine kaçmalar?, amans?z kas?rgalar?n Los Angeles'taki Hollywood tepesini paramparça etmesi gibi bu uygarl???n kendisine yönelik ironik sata?malarla dolu. 'Yar?ndan Sonra'n?n bilimsel tart??malar? bir yana, perdeye aktar?lan do?al felaket efektleri de gerçekten çok sars?c? ve irkiltici... ?yi bir sinema salonu ve kaliteli bir perdede izlenmesini öneririm...
Küresel ?s?nma ve pe?inden gelecek buzul ça??n?n, biz Türklere olumsuz bir ?ekilde yans?yaca??n? hiç dü?ünmüyorum. Aksine durumdan vazife ç?karmaya çok yatk?n olmam?zdan dolay? bu felaketi lehimize çevirece?imiz bile kesin... 'Havalar da bir acayiple?ti' laf?n?n ard?ndaki gerçe?in küresel ?s?nma oldu?unun fark?nda m?y?z bilemiyorum ama daha birkaç ay önce ya?ad?klar?m?z? unutmu? olamay?z. Hani ?u 'beyaz afet' günlerini... Ben buradan ?stanbul Valili?i ile belediyesini uyar?yorum. Vakit varken bir 'buzul ça?? kriz masas?' kurulmal? ve acil eylem planlar? haz?rlanmal?. Rak?lar?m?za koyacak buz s?k?nt?s? olmayacak, buz pateni yapmak için alan bulmakta zorlanmayaca??z belki ama, bu gibi avantajlar?n yan? s?ra buzul ça?? ?akaya gelmez. ??leri ?ansa b?rakmamal? ve ?imdiden baz? uyar?lar yap?l?p önlemler al?nmal?...
Akdeniz Bölgesi'ne ve özellikle Bodrum, Marmaris, Datça, Antalya gibi yörelere insan göçü olaca?? dü?ünüldü?ünde buradaki arsa fiyatlar?n?n ikiye, üçe katlanaca?? kesindir. Buzul ça?? dü?ünülerek ?imdiden o bölgelerde yer kapatmak ak?ll?ca olur... Ayr?ca oralarda yazl??? bulunan e?, dost ve akrabalarla olan samimiyeti (bak?n yalakal?k demiyorum) art?rmakta yarar vard?r... Bütün Avrupa'n?n buzul ça??na girmesi beklendi?inden derhal bir Türk Birli?i kurulmal? ve bizi Avrupa Birli?i'ne almakta nazlanan kuzeyli dostlara -ne bileyim, mesela Susurluk Kriterleri'ne uyma ?artlar? getirilmelidir. Yine güneydeki tatil köyü ve resort otellerin tam pansiyon oda fiyatlar? yabanc?lar için dört kat art?r?lmal?d?r. Nas?lsa mecburlar gelmeye... Ve aç?k büfelerde sadece kokoreç bulundurup bu ukala kuzeylilere zorla yedirilmelidir... Be?enmeyen gider buzulda donar... Bunlar? ihmal etmezsek buzul ça??ndan süper
güç olarak ç?kaca??m?z kesindir...