21.09.2019

GULYABAN? GAYR?MENKULE KAR?I


'Boo-gey-man' (Karabasan) adl? bir korku filmi oynuyor. Benim be?enip be?enmemem çok da önemli de?il, çünkü bu hayatta ?unu ö?rendim ki herkesin be?enisi kendine. Birinin ?iddetle nefret etti?i baz? ?eylere kimileri tap?yorlar, baz?lar?n?n yere gö?e s??d?ramad??? ?eyler de di?erlerinin midesini buland?r?yor. Dünyada ilk kez yap?lm?? bu saptamadan sonra gelelim 'Boogeyman'a. Çocukken münasebetsiz büyüklerimizin bizi korkuttu?u ve nice küçü?e uykusuzluk, t?rnak yeme, kâbuslar ve gece i?emeleri olarak dönen hayali yarat?klara Bat?l? kaynaklar?n verdi?i ad, Boogeyman. Dilimize ve kendi kültürümüze çevirecek olursak, öcü ya da gulyabani diyebiliriz. Bir de kara kancolos diye birini daha hat?rl?yorum ama onu kafamda tam olarak canland?ram?yorum. Yine de bizim çocuklu?umuzdaki korkular daha masumdu. En az?ndan büyüdü?ümüz zaman onlar?n, ya tamamen hayal ürünü olduklar?n? ya da o kadar korkulacak yarat?klar olmad???n? görüyorduk. Öcü, vampir, kurt adam, hayalet, i?neci teyze, sünnetçi amca, bohçac? kad?n bizim ku?a??n korku figürleriydi. Büyüdükçe, bunlar?n üzerimdeki etkileri azald?, hatta yok oldu. As?l korkular?m hayatla daha birebir ili?kili, gerçek olanlar?yd?. Örne?in, annemin kabul günü korkum vard?. Gelen misafirlere yetmeyecek diye yapt??? kek, börek ve kurabiyeleri benim ve karde?imin talan?ndan korumak için saklard?. Bense bütün bunlar? o kad?n sürüsü yiyecek ve bana bir tane bile kalmayacak korkusu ya?ard?m. Hâlâ iliklerime dek hissederim bu endi?eyi. Bir de havas? kaçm?? gazoz korkum oldu?unu hat?rl?yorum. O ya?larda gazozu içmek kadar, ?i?enin a?z?n? ba?parmakla kapat?p çalkalayarak ba?kas?na püskürtmek de çok zevkliydi. Yine böyle bir gazoz sava??nda benim gazozumun havas? kaçm?? oldu?u için köpürmedi ve dü?man ate?i kar??s?nda çaresiz kald?m. ?imdi bile içti?im me?rubatlar?n gaz?n? kontrol ediyor olmam?n kökeninde o korku yatar.
Her ?ey gibi eski korkular?m?z da daha masum ve safiyane idi ama ?imdi durum de?i?ti. Zavall? çocuklar?m?z?n ba??na farkl? farkl? bir sürü korku musallat edildi. Mesela benim o?lumun en büyük korkular?ndan birisi 'ekran kart? korkusu.' Ald??? bir oyun CD'sinin, bilgisayar?n ekran kart? yüzünden aç?lmayaca?? endi?esini ta??mak onu kemiriyor. Havuz problemleri bizim çocuklu?u-muzun da korkular? aras?ndayd? ama ?imdikilere bir de LGS'yi kazanamama korkusu eklendi. Ve tabii daha sosyolojik korkular da olu?tu. Annemle babam ayr?l?rlar m?, annem 'Kad?n?n Sesi' program?na ç?k?p babam? ?ikâyet eder mi, babam '?kinci Bahar' yar??mas?na kat?l?p ba?ka kad?nlarla fingirder mi?.. Ve sadece çocuklarla s?n?rl? kalmay?p toplumun yeti?kin kesimlerine de sirayet eden korkular?m?z. Dört ki?ilik bir ailenin mutfak masraf? korkusu, ki?i ba??na dü?en milli gelir ya benim ba??ma dü?mezse korkusu. Ve biraz gulyabani korkusunu and?ran gayrimenkul korkusu. Ya kendime ait bir gayrimenkul alamazsam... Ya, olan gayrimenkulumu satmak zorunda kal?rsam...