21.11.2019


Diyelim ki bir Türk yap?m ?irketi ve bir Türk yönetmen, ?ngilizlerle Arjantinliler aras?ndaki Falkland Sava??'n? konu alan bir film çektiler. Buna kar??, bizlerin ve dünya sinemas?n?n bak?? aç?s? ne olurdu dersiniz?.. En az?ndan, 'Yani ?imdi ne ilgisi var?' derdik san?r?m... Ama Amerikan filmcilerinin böyle bir derdi yok haliyle. Malum, bütün dünya onlar?n arka bahçesi. Kap?daki Dü?man, içinde bir tane bile Amerikal? karakter olmayan bir Hollywood filmi. Zaten konunun da onlarla herhangi bir ilgisi yok. Öykü, ?kinci Dünya Sava??'nda Alman ordular?n?n Stalingrad kentini ele geçirmek için düzenledikleri sald?r?lar esnas?nda bir halk kahraman?na dönü?en Vassili Zaitsev adl? keskin ni?anc? bir Rus askerinin çevresinde örülüyor. Silah, teçhizat ve moral olarak daha üstün durumdaki Almanlara kar?? özel ni?anc?l?k yetene?ini kullanarak onlarca dü?man subay?n? tek tek avlayan Zaitsev, giderek Rus ordusuna sava?ma gücü veren bir simge halini al?yor. Asl?nda iyi bir konu ama ke?ke Hollywood'un eline geçmeseymi? diyorum. Öyküyü sürdürmek, a?k, insani çat??malar, hamasi nutuklar, duygu sömürüleri ve felsefi mesajlar katmak için ellerinden gelen tüm kli?eleri esirgememi?ler. Ve tabii ki sözde objektif olmak ad?na o dönemin ideolojilerine ve o ideolojilerin yanda?lar?na kar?? aç?k ya da gizli 'giydirmekten de' geri kalmam??lar. Ben kendi ad?ma böyle bir konuyu ya Almanlardan ya Ruslardan ya da bir Alman-Rus ortak yap?mc?l???ndan izlemek isterdim...
Ülkemizde keskin ni?anc? bir kahraman olunsayd? sorunsal?na gelince... Hemen burada, kimleri avlamak isterdiniz sorusu akla geliyor. Böyle bir hayali senaryodan al?nt?lar yap?lsayd? ortaya ne ç?kard?, bakal?m...
.............................
-Kimi eleyeceksin Eray?..
-Ee, ?imdi ben ayn? mant?k zincirini kuruyorum ve diyorum ki... (bir patlama) H?nngh!..
..............................
-E?cinsel olmasayd? daha iyiydi. Bizim törelerimizde yoktur. Ben Küba'ya gitmi? olabilirim ama orada... (patlama) Ahh???!..
...............................
-Uçak benim de?il mi, keyif benim de?il mi? Ödemem para mara... Telekom'u da özelle?tirmem... Biz burada neci... (gümleme) Anam yand?m!..
................................
-Erman hocam, ?imdi hank? posizyonu getire.... (iki adet patlama ve ard?ndan iki ayr? inleme)
................................
-?yi ak?amlar say?n seyirciler. Bakal?m bizim ?a?k?n entel Kubidik neler yapm??. ?imdi Kubidi?e... (patlama) Aahh, iyi ak?amlar Türkiye. Her nerede ya??......