19.09.2019


Hemen söyleyeyim, ben görmedim. Neyi? 'H?rs?z Var'?... Ama duymamak mümkün de?il, afi?inde ve tan?t?mlar?nda yer alan 'Türk i?i ek??n' ibaresi ilgimi çekti. Film hakk?nda okudu?um yaz?larda ve kulaktan dolma ald???m bilgilerde öne ç?kan ek??n durumunun, arabayla takip sahneleri oldu?unu alg?lad?m. Filmi henüz görmemi? birinin say?klamalar? ve ahkâm kesmeleri olarak kabul ederseniz, aynen 'G.O.R.A.' filminde oldu?u gibi bu tür denemelerin gereksiz oldu?unu dü?ünüyorum. Amerikan sinemas?nda taa 1970'lerden bu yana, giderek geli?en o kadar muhte?em özel efektler izliyoruz ki Türk sinemas?n?n -?imdilik yapabilece?i bilgisayar efektleri onlar?n birer karikatürü olmaktan ileri gidemiyor. Bu durumda da 'Afferim çocu?uma, ne güzel benzetmi?' iltifatlar? da bizi pek bir yere götürmüyor.
Ayn? ?ekilde, Amerikan sinemas?ndan arabayla takip sahnelerine doymu? bir ku?ak olarak Türklerin yapt??? takip planlar?n?n ne kadar ba?ar?l? olursa olsun, öykünme ve taklitten ba?ka bir i?levi olmuyor. Reklam yönetmenli?inden uzun metraj sinemaya geçen arkada?lar?n kendilerini tatmin etmesine sayg? duymakla beraber Türk sinemas?n?n farkl? bir yerlerde durup onlar? bekledi?ini dü?ünüyorum. O yerde de hareketli planlar, özel efektler, filtreler, ?ok edici patlayan müzikler de?il, kayg?lar, duyarl?l?klar, kendi toplumundan haberdar olmaklar ve insan?n? tan?maklar bulunuyor. Türk i?i ek??n deyince benim akl?ma, e?cinsel modac? karakterler, podyumda marifet sergileyen mankenler, naylon mafyöz tipler ve arabalar?n frene bas?p savrulmas? gelmiyor. Ne bileyim, kasap b?ça??ndan kaçan kurbanl?k bo?alar, sar? ???kta yava?lamas? gerekirken h?zlanan sürücüler, Semraan?m yar??malar?n?n stüdyolar?nda birbirine giren ev kad?nlar?, yeni y?l partilerinde varo?lardan kopup Bizans'a gelen ve taciz hünerlerini sergileyen öfkeli gençler, yetersiz e?itim sisteminde
ve dershane kö?elerinde geleceklerini aramak için birbirlerinin s?rt?na basmaya zorlanan ergenlik, kapkaç korkusuyla çapraz ba?lad?klar? çantalar?na yap??an ev kad?nlar? geliyor.
Aman ille de mesaj verelim, sokaktaki insan? bilinçlendirelim, onlara ayna tutal?m ve hatta isyan ettirip da?a ç?kartal?m gibi popülist ve ajite edici bir yakla??ma ne kadar kar??ysam, içi bu kadar bo? ve kof gösterilere, e?lence dünyas?n?n ?ebekliklerinin sinemaya yans?mas?na ve gitgide bütün kavramlar?n iç içe geçip buland?r?lmas?na da kar??y?m.
Ben bu yaz?y? yazd???m için kendime de kar?? olmal?y?m ama deneysel bir amaç güdüyorum. 'H?rs?z Var' filmiyle ilgili internet sayfalar?n? dola?t?m ve sokaktan insanlar?n yazd?klar?n? okudum.
Bu yaz?n?n amac?, bir filme gitmek için gerekli parametreler nedir, onu irdelemekti. Vard???m sonuç ise bu tür k?staslar?n ve kulaktan dolma bilgilerin geçersizli?i ve bir film hakk?nda konu?mak için mutlaka onu görmek gerekti?idir.
Bu yüzden önümüzdeki hafta bamba?ka bir yaz?yla kar??n?za ç?kabilirim.
Bakal?m filmi izledikten sonra ne olacak?