24.07.2019


Radikal'in pazartesi günkü Sanal Âlem sayfas?nda Matrix filmi ve Matrix felsefesine tam sayfa ayr?larak konu enine boyuna incelenmi?. ?yi de yap?lm??... Matrix zincirinin -?imdilik son halkas? olan 'The Matrix Revolutions' bölümünün dünya salonlar?na dü?mesiyle birlikte tan?d?k tart??malar ve çeki?meler tekrar alevlendi. Matrix'in sanal dünyas?nda insanlar ve makineler sava??rken bir ba?ka mücadele de bulundu?umuz gerçeklikte ya?an?yor. Öküz alt?nda buza?? arayanlarla üzümünü ye ba??n? sorma yanda?lar? aras?nda k?yas?ya bir rekabet var. Matrix'in her karesinde sanki bir kutsal kitapm??ças?na 'hikmet' arayanlar?n unuttu?u bir ?ey var ki o da bu filmde bahsedilen hiçbir ?ey yeni de?il. Binlerce y?ll?k felsefe ve dü?ünce tarihinin insanlara zaten sundu?u sistemlerin ve figürlerin biçim de?i?tirmi? ve makyajlanm?? hali sadece. Aç kutsal kitaplar?, felsefe tarihini ve mitolojiyi; al oradan bir kavram ve bu taraftan bir ?eyin üzerine giydir. Bu e?leme yönteminin içine biraz kafa kar???kl??? ve çokça da teknoloji yerle?tir, i?te sana gündem. Sonra koy onu 'derin' dü?ünce merakl?s?, her ?eyi irdelemeye ve sorgulamaya haz?r kitlelerin önüne, anlam aray?p dursunlar. ?aak! Bu ne? Wachowski biraderlerin ellerini birbirine vurarak 'çak' yapmalar?.
Ya?ad???m?z hayatlar?n, al??kanl?klar?m?z?n ve kulland???m?z her türlü nesnenin asl?nda giderek kurguland???, bizi yönlendirdi?i ve ad?m?za kararlar?n verilip bizden sadece uyulmas?n? bekledi?i, gitgide s?k??t?r?lan bir tür matrix evreninde debelenmeye zorland???m?z çok da yanl?? de?il. Ama bu dü?ünceyi ileri götürmenin ve paranoyakla?man?n da âlemi yok. Bu matrix'e küçük pencereler aç?p içeriye hava girmesini sa?lamaya çal??mak en iyisi. Yoksa dü?üncelerimiz bizi öyle yerlere götürebilir ki kendimizi kollar? önden ba?lanm?? bir gömle?in içinde bulmam?z sürpriz olmaz. Ondan sonra doktora anlat dur:
- Hepimiz bir yaz?l?m?z doktor...
- Ne yaz?l?m? evlad?m? Kime yaz?ld?n?
- Sen, ben, ?u d??ar?daki hem?ireler; hepimiz bilgisayar program?y?z. Bizi birtak?m kodlarla ?ifreleyip yaratt?lar ve ana 'server'dan buraya ilettiler.
- Ana bilgisayar çöktü müüü?
- Ya gördünüz mü, siz bile pani?e kap?ld?n?z. Hepimiz onun küçük gif programc?klar?y?z. Ancak onun bize yükledi?i hareketleri yapabiliriz. Kendimiz asl?nda kendimiz de?iliz.
- Peki ne yapmak gerekir evlad?m?
- Kafay? takmayal?m. Açal?m Seda Sayan'?n sabah program?n?, onu izleyelim.