20.06.2019

GEY?K ENERJ?S?


O?lumu bilgisayar ba??ndan söküp ald???m gibi do?ruca 'Sevimli Canavarlar' filmine götürdüm. Asl?nda onun da izlemesini istiyordum tabii ama as?l neden benim görmek istememdi. Y?llard?r hiçbir animasyon filmini kaç?rmamaya çal???yorum ve akl?ma gelen tek çare, sanki çocu?umu getirmi? süsü vermek... Yoksa kaz?k kadar bir adam?n çocuk kalabal??? içinde yaln?z durmas? biraz garip kaçabiliyor. Sineman?n gündemine istanbul Film Festivali'nin damgas?n? vurdu?u ?u dönemde 'Sevimli Canavarlar' da neyin nesi diyenleri silahla zorlayamam ama mutlaka bir bo?luk yarat?p gidin ve görün derim. Belki de dünyada çok az oyuncunun ba?arabilece?i do?al mimikleri, duygusal zamanlamalar?, en küçük bir atlama olmaks?z?n her duruma göre de?i?en ifadeleriyle, bu sanal yarat?klar?n asl?nda cans?z kuklalar olduklar?na inanmak gerçekten zor... Tüm bu teknik görkemin ve büyüleyici ayr?nt?lar?n d???nda dopdolu
bir de öyküyle kar??la??nca, çocuklar için denilerek burun k?v?r?lan bu tip filmlerin asl?nda kendi türlerinde birer ba?yap?t nitelemesini hak ettiklerini dü?ünüyorum...
Öykü deyince önce küçük bir bilgi verelim sonra da bu kö?enin gelene?i oldu?u üzere 'oralardan buralara' gönderme yapal?m... Canavarlar ülkesinin enerji gereksinimi, bir tür kara delik kap?lar?ndan boyut ve mekân atlanarak girilen insanlar dünyas?ndaki çocuklar?n ç??l?klar?ndan kar??lan?yor. Her canavar kendi önüne gelen kap?dan içeri giriyor ve di?er taraftaki çocu?u korkutuyor. Sonra da çocu?un att??? ç??l?klar depolanarak enerjiye dönü?türülüyor. Biraz ac?mas?z ama ilginç bir enerji kayna??... Ülkemizin kömür, elektrik, benzin, do?algaz gibi enerji kaynaklar?n?n ne kadar yetece?i ku?kulu ve hemen ba?ka enerji biçimlerine yönelmek gerekiyor. 'Sevimli Canavarlar' filminin verdi?i ilhamla, Türkiye'nin kendine yetecek enerjiyi sa?lamas? için baz? kaynaklar dü?ündüm. Bunlar?n nas?l depolanaca?? ise bilim adamlar?na kalm??...
- Dayak enerjisi... Çocuklara, kad?nlara, ö?rencilere, memurlara at?lan dayaklardan aç??a ç?kan enerji toplanabilirse önemli bir kaynak olabilir.
- Yasaklama enerjisi...
Film, kitap, gösteri, toplant?, dilekçe, televizyon kanal?, internet ve daha bir
sürü yasa??n enerjisi Türkiye'ye
uzun y?llar yetebilir...
- ?aibe enerjisi... Ba?ta futbol olmak üzere her çe?it kurumda ayyuka ç?kan ?aibeler enerjiye dönü?türülebilirse y?rtar?z. Hatta d??ar?ya bile satar?z...
- Eski Cumhurba?kan? Kenan Evren'in yapt??? ve yapaca?? nü tablolar?n enerjisi...
- Abdürrahim Albayrak enerjisi...
- Süleyman Demirel enerjisi...
- Bülent Ecevit'in k?rd??? potlar ve yapt??? düzeltmelerin enerjisi...
- Ve tabii ki hemen de?erlendirilmesi gereken sit - com enerjisi...