24.07.2019


Geçenlerde NTV kanal?nda izledim. Bu y?l?n dublör Oscar'lar? ödül töreni... Sinema endüstrisinin en eski ve en önemli figürlerindendir dublörler. Ellerini s?cak sudan ç?kar?p so?uk suya bat?rmak için bile nazlanan starlar?n kahr?n? çeken beyazperde emekçileri. Hollywood için her ne kadar at?p tutsak da adamlar?n bu vefa ve de?erbilirliklerine sayg? duymam?z gerekir. ?simsiz dublörleri ödüllendirerek yapt?klar? i?i onurland?rmak, okyanusun bu taraf?ndaki bizler için fazla anlam ve önemi olmayan örnek bir davran??.
Ye?ilçam'?n dublörleri, jönlerden yedikleri onca dayaktan ve yuvarlan?p dü?tükleri uçurumlardan sonra ucuz ?arap ?i?eleri aras?nda, ya so?uk bekar odalar?nda ya da parklar?n karanl?k kö?elerinde yaln?z ba?lar?na ölüp gittiler. Zaten bizim sinemam?zda dublör de kalmad? art?k. Yönetmenler, büyük meseleler ve insana dair psikolojik çözümlemeler anlatmaya karar verince o eski 'action' sahneler de birer birer yok oldu. Dayak yeme sanat? gözden dü?tü, at binme k?l?ç ku?anma planlar? kayboldu gitti... Cüneyt Ark?n'?n yumru?unu yiyince geriye üç takla atarak dü?en ya da en uzun ve en güzel ölmek için kendilerini paralayan o kirli sakall? kötü bak??l? adamlara ihtiyaç yok art?k. Hat?rlad???m en son dublör tantanas? 'Ye?il I??k' adl? 'o benzersiz' filmde ya?anm??t?. Kenan I??k'la yata?a girmesi gereken Hülya Av?ar, kendisiymi? gibi sevi?ecek bir dublör istemi?ti. Asl?nda bunu Kenan I??k'?n istemesi gerekmez mi diye dü?ünmü?tüm o zaman. Her neyse...
Gerek geli?en bilgisayar efektleri yüzünden gerekse i?lenen konular?n izin vermemesi nedeniyle sineman?n renklerinden biri olan dublörlerin, giderek nesillerinin tükenmesi ve yok olmalar? hiç ho?uma gitmiyor. Mademki sinema sektörü art?k onlar? kullanm?yor, o zaman biz kendi hayatlar?m?zda kullanal?m. Örne?in kendi ad?ma gündelik hayatta dublör kullanmak istedi?im bir sürü durumla kar??la??yorum. En basitinden, ?stanbul trafi?inde araba sürerken dublör kullanmak isterdim. Hele hele pe?imde bir minibüs varsa derhal direksiyondan kalkard?m ve yerime dublörüm devam ederdi. Hayat?m?z? bir sinema filmi olarak dü?ünürsek oynamam?z gereken o kadar çok tehlikeli sahne var ki. Televizyonda komedi dizisi ad? alt?nda yay?mlanan baz? ?eyleri, Kalplerde ?kinci Bahar'? ve gündüz kad?n programlar?n? seyretmek zorunda olsayd?m kesinlikle dublör kullan?rd?m. Ve tekrar k?? gelecek. Kömür sobas?n? yakard?m ama e?er lodos ç?karsa
'Dublörüm gel, benim yerime sen yat' derdim... M?r?n k?r?n, m?r?n k?r?n. Avrupa Birli?i'nin k?z evi gibi naz yapmas?ndan ben art?k b?kt?m. Ya rest çekilsin, ya da görü?melere dublör gönderilsin. Giden dublör üzerinde iyice heveslerini als?nlar, yorulsunlar, daha sonra as?l yetkililer gidip i?i bitirsinler... Paral? ba?kan ça??na giren Be?ikta?, biraz abartsa da gönlünce transfer yapabilmenin keyfini ya??yor. Önüne geleni alan Demirören'den benim gözüm korktu. Akaretler'deki Be?ikta? kulübü önünden geçmem gerekirse yerime kesinlikle dublörümü yollayaca??m. O karga?ada beni de kap?p al?verirler de neme laz?m...