19.09.2019

GEL BU GECE G?ZL?CE, GALEYANA...


Tamam, kitlesel cinneti, sürü psikolojisini ya da hadi toplumsal duyarl?l?klar? anlayabiliyorum da ne kadar damarlar?na bas?lm?? olursa olsun, insanlar?n linç gruplar? olu?turup birilerini öldürmeye gitmesini pek kafam basm?yor. E?itimsizlik, cehalet, tahrik, öfke, ne dersek diyelim üzerinde ya?ad??? topraklarda böyle birden organize oluveren cad? avc?l?klar?na tan?k olmak insan?n can?n? fena halde s?k?yor. Her ne kadar kendimize toz kondurmasak da geçmi?imizle yüzle?memiz de gerekiyor. 6-7 Eylül olaylar?, Kubilay'?n ?ehit edilmesi, Çorum, Kahramanmara?, Mad?mak Oteli'nin kundaklanmas? gibi can?m?z? ac?tan kara lekelerimiz var. K??k?rt?l?yor olmak bir yana bu kadar çabuk k??k?r?yor olmam?z da sorgulanmal?. Bana sorarsan?z bu sorunun en etkili ve en çabuk çözümü, kafam?za ta? dü?mesinden geçiyor. E?itim, bilgi, görgü; ?imdi bunlar uzun i?. Umar?m ta? dü?er de kendimize geliriz. Diliyorum daha vahim noktalara gelinmez. Arkada?larla iki tek atmaya ya da iyi havada pikni?e gider gibi 'Han?m biz topland?k iki ki?iyi linç etmeye gidiyoruz' veya 'Anne biz tahrik edildik, provokasyona geldik, ?imdi bir yerleri yakmaya gidiyoruz, biraz gecikece?im' gibi normalle?me a?amas?na gelinmemesi tek dile?im.
Madem ki bu kadar çabuk tahrik olan, gaza gelen bir toplumuz, ke?ke bunu iyi yönde kullanabilsek diye dü?ünüyor insan. ?çimizdeki bu galeyan enerjisini olumlu eylemlere dönü?türmekle ilgili hayaller kurmak nas?lsa yasak de?il. E, biz de kural?m o zaman.
Hayal bu ya, No. 1: K??k?rt?c? ajan provokatör, ya do?rudan ba??r?yor, ya da dolayl? olarak ?u haberi yay?yor. 'Dünyada en az kitap okuyan ülkeyiz! 5 milyon insana yar?m kitap bile dü?müyor. Bu ne biçim i?tir! Yürüyün, ko?uun!..' Galeyana gelen halk bir ç?? gibi büyüyerek kitapç?lara hücum ediyor, raflarda ne bulurlarsa al?yorlar. Matbaalar halka kitap yeti?tirmek için kapasitelerini zorluyorlar, makineler patl?yor...
Hayal bu ya, no. 2: Medya yoluyla veya f?s?lt? gazetesiyle halk aras?nda yay?lan bir haber infial yarat?r. 'Okulun birinde ö?retmen bir ö?rencisinin yana??na fiske vurmu?!..' ?nsanlar derhal ayaklan?yorlar ve rastlad?klar? her yerde bütün çocuklar? sevip ok?uyorlar, hediyeler al?yorlar, bir sevgi yuma?? olu?turuyorlar...
Hayal bu ya, No. 3: Bir söylenti dalga dalga yay?l?r ve toplum aya?a kalkar. Taksim'de hayatlar?nda hiç tiyatroya gitmemi? üç ki?i saptanm??t?r. Binlerce insan öfkeyle Taksim'e ak?n eder ve o üç ki?iyi vah?i bir güzellikle ikna ederek önlerine ç?kan ilk tiyatroya sokarlar...
Hayal bu ya, No. 4: Minibüs ?oförü gözlerine inanamaz. Tam önündeki araç dönü? yaparken sinyal vermemi?tir. Derhal plakas?n? al?r. Galeyan ve öfke dalga dalga büyümektedir. Binlerce ki?i sinyal vermeyen arac?n önünü keser ve sürücüsünü d??ar? ç?kartarak azg?n gibi ö?ütlerde bulunurlar. Ehliyetini al?koyarlar ve adam? yeniden bir trafik kursuna yazd?r?rlar...