21.11.2019

GARANT?L? YARATIK YAPARIZ


'Star Wars' fanatiklerinden oldu?um söylenemez ama yine de serinin tüm filmlerini izledim. Grup Gündo?arken'in
'Ankara'dan Abim Geldi' ?ark?s?na at?fla, uzun bir aradan sonra Amerika'dan gelen Obi Wan Kenobi ve Jedi abilerimizi ziyaret etmemek olmazd?. ?nan?lmaz bir h?zla geli?en bilgisayar programc?l??? ve görsel efekt teknikleri, bu i?in ilk mutfaklar?ndan olan Lucas stüdyolar?nda da kaç?n?lmaz olarak tüm görkemiyle kullan?lm?? ve 'Star Wars-Klonlar?n Sald?r?s?' filminde göz al?c? bir düzeye ula?m??... Dijital göz boyama ya da sanal kand?rmaca, kim ne derse desin iki buçuk saat boyunca gerçeklerden ayr?l?p beyaz perdedeki bu muhte?em hareket ve dü? gücüyle sarho? olmak, iki buçuk saat boyunca ocak ba??nda sarho? olmaktan çok daha keyif veriyor...
Art?k sinema tarihinin klasikleri aras?na girmeyi ba?aran 'Star Wars' serisi'nin bence as?l ba?ar?s?, 'kabak tad? verdi' duygusuna yenilmeyip her yeni halkada bir öncekini a?arak yeni beklentiler yaratabilmesidir. Bu da 'Star Wars' yarat?c?lar?n?n sermayeden yemek yerine, i?lerine olan sayg? ve sorumluluklar?n?n sinema izleyicisi taraf?ndan 'hissedilmesiyle' olabiliyor...
'Klonlar?n Sald?r?s?' bölümünde de unutulmayacak sahneler var. Örne?in 'makinelerin makine yapt???' sava?ç? robot fabrikas?n?n mekanik zinciri aras?nda kalan genç Jedi Skywalker ve senatör sevgilisinin, ritmik hareketlerle devinip duran üretim band?ndaki durumu, sinema tarihinin bir di?er unutulmaz? Charlie Chaplin'in 'Asri Zamanlar' filmine güçlü bir gönderme yap?yor... Bu arada yine ayn? ikilinin geldikleri bir bar?n ?i?man, pasakl? ve b?y?kl? yarat?k barmenini bir tasar?m harikas? olarak hayranl?kla izledim.
Gelelim ülkemize... Bizim de bir 'Star Wars' filmi çekebilmemiz için aradan kaç Ecevit zaman? ve kaç Demirel dönemi geçecek bilemeyiz ama en az?ndan bu u?urda bir giri?imimiz oldu?unu unutmamal?y?z. 'Dünyay? Kurtaran Adam'... ?lk 'Star Wars' filmlerinden 'götürülen' sahneler e?li?inde bile olsa Cüneyt Ark?n ve Aytekin Akkaya'n?n kulaklar?n? sayg?yla ç?nlat?yoruz... Bu iyi niyetli giri?imin ard?ndan geçen sessiz uzun y?llar umudumuzu k?rmamal? diye dü?ünüyorum. Henüz y?ld?z gemisi ya da federasyona ba?l? gezegen ortam? yaratacak düzeyde de?ilsek de Star Wars'?n dünya d??? yarat?klar?n? pekâlâ yaratabiliriz.
Üstelik öyle bilgisayar kolayc?l???na kaçarak da de?il. Do?al yollardan... Y?llar
önce bir ba?bakan?m?z?n da höpürdeterek içti?i ve halka sat?lan radyasyonlu çaylar mutlaka sonuç vermi? ve mutasyona u?rayan nesiller ortaya ç?km??t?r. Ara?t?r?lmas?nda yarar var. Hormonlu sebze ve meyveler kendi ba?lar?na birer yarat?k olabilecekleri gibi bunlar? tüketen bizler de zaman içinde 'Star Wars'a yak??an yarat?klara dönü?ebiliriz. ?laçlar?n yan etkilerinin gelecek y?llarda üzerimizde nas?l bir deformasyon yarataca?? da belirsiz. Ve hâlâ inatla vazgeçmedi?imiz akraba evliliklerinin olu?turaca?? kaynak da cabas?...