22.11.2019

FUTBOLDA ABARTI SANATI


Milli Tak?m futbolcular? ve teknik kadrosu için her ?ey çok iyi ba?lam??t?. Antalya'da be? y?ld?zl? resort otelde hafif bir ter atma kamp?ndan sonra büyük umutlar ve büyük tantanalarla Güney Kore'ye u?urland?lar.
??te bundan sonra dozu çok yüksek olmasa da al???k oldu?umuz ?aibe görüntüleri ortaya ç?kmaya ba?lad?. Zaten devlete ba?l? kurum ve kurulu?lar?n ve özellikle Futbol Federasyonu'nun oldu?u yerlerde ?aibe söylentileri, domateste hormon olmas? kadar al???ld?k bir durumdu. Teknik direktör ?enol Güne?'in seçti?i ve seçmedi?i futbolculardaki ?aibe, Futbol Federasyonunun Dünya Kupas?'na devletin paras?yla götürdü?ü zevat?n niteli?i hakk?ndaki ?aibe, Milli Tak?m'?n morali bozulmas?n diye görmezden gelinen onca ?aibeden sadece ikisiydi... Milli Tak?m'?n morali bozulmas?n diye millet olarak büyük hassasl?k gösteriyorduk ama onlar milletin moralini iki maçta bozmay? ba?ard?lar.
Haftalar öncesinden ba?lad?. Büyük paralar harcanarak binlerce figüranl? k?rm?z?-beyaz reklamlar çekildi. Bildik bilinmedik bütün firmalar sponsorluk için birbirlerini ezdi. Mar?lara ve ?ark?lara yeni sözler yaz?ld?. Milli Tak?m?m?za Dünya Kupas? finalinde hayali maçlar oynat?larak ?lhan Mans?z'a rakip a?lar? delen hayali goller att?r?ld?. Henüz maçlar ba?lamadan biz sevinçten a?lamaya ba?lam??t?k bile. Benim akl?m ermez, ara?t?rmas?n? da yapmad?m ama bilmek isterim. Acaba bu kupaya kat?lan kaç ülke, milletini bu denli sava? havas?na soktu? Kaç ülke, gelece?ini adeta bu iki kiloluk kupaya ba?lad?? Bu büyük spor organizasyonunun belki de en büyük yarar? ülkemizin tan?t?m?n? sa?lamak ve milyarlarca göze olumlu bir imaj olarak görünmekti. Ancak iki maç?n sonunda sa?lad???m?z imaj hiç de ak?ll? uslu, halim selim bir görüntü vermedi. Rakip futbolcunun bö?rüne çekilen ?utlar, iki k?rm?z? kart, hakemlerle sürekli didi?me, yedek kulübesindeki görevlinin itilip kak?lmas?, maça verilen hakeme itiraz, rakip tak?mlar?n ?ike yapaca??n? ima etmek. E, daha ne kald??
Futbolun sadece futbol olmad??? gerçe?i san?r?m kafalar?m?za ac? bir ?ekilde dank edecek. Ba?ar?ya giden her yol mubaht?r mant???yla, sald?rganla?t?r?lan ve çirkinle?tirilen futbol karakterimiz s?k? bir terapiye muhtaç. Hiç hak etmeden gösterilen bu ilgi ve kar??l?ks?z kalan bu abart? art?k komik olmaya ba?lad?...
Asl?nda spor sayfalar?nda yer almas? gereken bir yaz?n?n yanl??l?kla kültür sanat sayfas?na s?zd???n? zannedebilirsiniz. Ama ülkemizi tan?tacaklar diye cebimizden milyonlarca dolar yiyen bir sektörün bizi nas?l yerin dibine bat?rd???n? görünce insan?n akl?na ister istemez ?u sorular geliyor: Harcanan bu paralar?n ve ziyan edilen bunca duygunun sadece onda biri sanata ve kültüre harcansa, bu moral motivasyonunun sadece yedide biri sanatç?lar?m?za verilse, gösterilen ilginin yaln?zca sekizde ikisi sinemaya, kitaplara, tiyatroya, resme, müzi?e gösterilse; ?uraya yaz?yorum bir ülke nas?l tan?t?l?yor ve göçmü? bir imaj nas?l düzeltiliyor herkes görecek. Yazd?m bile...