22.11.2019

FUTBOL SANATI


Politikac?lar ve sanatç?lar gibi, halka her f?rsatta 'Beni siz yaratt?n?z' diyen kesim art?k tuttuklar? futbol tak?mlar?n? pek saklam?yor. Zaten önceden beri bu duruma anlam verememi? ve sinir bir tav?r tak?nm???md?r. Hangi tak?m? tutuyorsunuz diye soruldu?unda kem küm eden ve hepsi evlad?m gibidir, ay?ramam diye abuk cevaplar veren bu yaranmac? popülist arkada?lar ne yapsalar da bana yaranamam??lard?r zaten. Herhangi bir tak?m tutmayanlar ya da futbolla ilgili insanlar?, bo? kafal? magandalar olarak görenlerse ayr? bir mevzu... Fenerbahçe'nin be? y?ldan sonra ?ampiyon olup ortal???n y?k?ld??? ?u günlerde, insanlar?n tak?m tutmasalar bile çevrelerinde gördükleri bu inan?lmaz hareketlilikle en az?ndan sosyolojik olarak ilgilenmeleri gerekti?ini dü?ünüyorum. Taraftar?yla, spor yazar?yla, bayra??yla, tezahürat?yla, centilmeni ve kabas?yla, kirlisiyle, temiziyle, ?l?ml?s? ve fanati?iyle binlerce renk içeren bu ortamda bulunmay?p uzaktan bakman?n bir tür eksiklik oldu?una inan?yorum. Üstelik Fenerbahçeli oldu?um için de kendimi ?ansl? hissediyorum. Çünkü ?ampiyon olduk ve ülkenin yar?s? gibi ben de bugünlerde çok mutluyum. Mutlu olabilmek için çok da fazla neden
yokken, az ?ey de?il bu...
Fenerbahçe'yi tutmak tabii ki beraberinde do?al bir rekabet hali yarat?yor. Özellikle Galatasaray'? tutanlarla... Zaten üç büyük ?stanbul tak?m?n? tutman?n en cazip yanlar?ndan biri de bu... Benim iki tür Galatasarayl? arkada?lar?m var. Birincisi ?aka kald?ramayanlar ve hemen sinirlenenler, ikincisi ise rekabeti ?l?ml? bir havaya sokarak ?akala?maya uygun olanlar. Birinci türlere özellikle, kaybettikleri maçlardan hemen sonra hiç bula?m?yorum. ?kinci türlerle ise kar??l?kl? ?akala?maya doyum olmuyor. ?nan?yorum ki taraftar bilinci geli?tikçe kaba kuvvet ve hakaret azalacak, yerini düzeyli esprilerle k?zd?rmaya yönelik tatl? bir çeki?me alacak. Fenerlist gibi
internet ba?lant?l? taraftar gruplar?
bu umudumu güçlendiriyor.
Bir çay bahçesinde bölme i?lemi yaparken bölücülükten tutuklan?p götürülmenizin fazla ?a??rt?c? olmad??? ülkemiz asl?nda bölünmeye çok da te?ne... Bölünmü? olman?n anormal bir yan? yok bence. Anormal olan, bu bölünmü?lükleri ka??yarak ve k??k?rtarak dü?manl?k haline getirmek. Yoksa farkl? futbol tak?mlar?n? tutmak da bir tür bölünme ve Türk insan? y?llard?r bölünür durur. Sa? ve sol bölünmesini bir yana b?rak?rsak, türlü çe?it bölünmeleri ya?ad?k, ya??yoruz. Orhanc?lar, Ferdiciler bölünmesinin bir benzeri bugün ?bocular Mahsuncular olarak ortaya ç?kt?. Y?llar öncesinin Renocular, Tofa?ç?lar bölünmesi hâlâ sürüyor mu bilmiyorum... Bundan ba?ka ilk akl?ma gelenler, Samsuncular Maltepeciler, Piisiciler mek into?çular, vindovsçular netskeypçiler, mek dan?ldsç?lar börg?r kingçiler, erayc?lar ve melihçiler...
?lerde pimapenciler f?ratpenciler, s?f?r era?ç?lar a era?ç?lar, alyuvarc?lar akyuvarc?lar, tek ?ekerciler iki ?ekerciler olarak bölünmemiz de olas?. Yeter ki kavga, küfür ve hakaret olmas?n...