21.11.2019

F?LM ?ER?D?


Aya??n? kald?r?mdan caddeye att??? anda çok geç oldu?unu fark etti. ?yi niyetli bir fren sesi dahi duyamadan, k?sas? yanan bir sa? farla çarp??t? önce. Ama can?n? as?l ac?tan metal tampon olmu?tu... Kendisi bir yerlere dü?mek üzere kontrolsüzce havalan?rken motor sesinin aceleyle uzakla?t???n? duydu. Sonra da yere dü?tü?ü anda vücudundan gelen çat?rt?lar?... Çarpan araba kaçarken baz? insanlar?n ba??r??arak yakla?t???n? fark etti, sonra da son kalan bilinç k?r?nt?lar? yok oldu. ?imdi, d???nda neler oldu?unu bilemeden sadece kendisiyle ba? ba?ayd?. Kim bilir kaç kez duydu?u bir ?eyin kendi ba??na geldi?ini gördü ?a?k?nl?kla. Ne?.. Film ?eridi... Ölmek üzere oldu?unu da bundan anlad?. Bütün ya?am? bir film ?eridi gibi gözlerinin önünden geçmeye ba?lam??t?...
Hiç de ha?ar? olmad???n? gördü çocukken. Aile toplant?lar?nda anlat?lan bir tek yaramazl?k öyküsü bile yoktu. Pencereden kedilere bakarken gördü kendisini... Lisedeyken kopya haz?rlay?p da s?navda cesaret edip çekemedi?ini gördü. Be?endi?i bir k?zla konu?amad??? için onu sinir bir çocu?a kapt?rmas? geçti gözlerinin önünden. Sonras? kopuk kopuk... Alt? bardak bira içip bütün gece tuvaletten ç?kamad???.
Bir keresinde kiraz yedi?i ve nerdeyse bütün kirazlar?n kurtlu ç?kt???... Migros'tayken al??veri? arabas?n?n sa? arka tekerle?i ç?km??t? bir kere. Gidip ba?ka bir araba alm?? ve bütün al??veri?ini o arabaya nakletmi?ti. Bunu gördü... Sonra çok s?cak bir havada yürürken bunalmas? geçti gözlerinin önünden. Beyaz e?ya satan bir ma?azan?n önünde aç?k bir vantilatör görmü? ve onun önünde durup serinlemi?ti be? dakika. Ma?azan?n sahibi kovalayana kadar... Askerlik s?ras?nda m? yoksa ba?ka bir yerde mi tam bilemedi ama uyurken yataktan dü?tü?ünü gördü. Belki de ya?am?n?n tek 'action'uydu bu durum... Ha bir de lunaparkta zincire binmi?ti. Bunu da gördü... Bir defas?nda da oturma odas?n?n ampulü yanm??t? ve gidip yüz mumluk ampul alm??t?. Eve geldi?inde kutunun içinden
75 mumluk ampul ç?kt???nda sinirlenmi?ti... Sonra bir de kuruyemi?çi geçti gözlerinin önünden. 250 gram ku?lokumu alm?? ve be? milyon lira vermi?ti. Bozuk ç?kmam??t? kuyumcudan... Adam yan taraftaki dükkâna paray? bozdurmak için gitti?inde aç?k televizyondan o günkü dolar kuruna bakm??t?... Bir zamanlar Ecevit'e
oy verdi?ini gördü. Sonra Özal'a,
ve daha sonra Mesut Y?lmaz'a
ve yine Ecevit'e...
Oturdu?u dairenin d?? kap?s?na,
zilin yan?na kap?c?n?n ekmek ve gazete b?rakmas? için bir sepet çakmas? geçti film ?eridinden. Güzel olmu?tu...
Sonra... Sonra birden bir mucize oldu. Ambulansla hastaneye kald?r?l?rken ölmesi bekleniyordu ama ç?rp?nd? ve bilinci yerine geldi... Az önce gözlerinin önünden bir film ?eridi gibi geçen bu uyuz hayat onundu. Uyuz, yava? ve renksiz... Ölmemeliyim diye dü?ündü. Ölmedi de... Ambulansta bir doktor bir de hem?irenin oldu?unu fark etti. Elini halsizce kald?rarak arkas? dönük hem?ireyi çimdikledi... 'Ayy hasta beni çimdikledi' diye ba??rd? hem?ire. Doktorsa '?stemsiz bir kas hareketidir' dedi... Oysa istemsiz de?ildi. S?r?tt?... Bundan sonra hayat? gözlerinin önünden geçti?inde daha heyecanl? bir film ?eridi izlemek için ilk ad?m? att???n? dü?ündü...