19.09.2019

Festivalden seçtiklerimiz
Bir ?stanbul Film Festivali'ni daha idrak etmi? bulunuyoruz. Bu sene 24'üncüsü yap?lan festival, ülkemizin düzenledi?i en önemli ve en gurur verici etkinliklerden bir tanesi. Her festival döneminde akla geldi?i gibi insanlar?m?z bu konuda da ikiye ayr?l?yorlar. Bir tanesi, 'ne festivali, ben zaten kendim olmu?um festival' diyenler ve di?erleri, s?rt çantalar?n?n içine temiz çama??r, kumanya ve sigaralar?n? doldurup, o salondan bu salona ko?turup duranlar...
Film ?eridi kö?esi, her y?l oldu?u gibi yine kendi üzerine dü?eni yapacak ve bu seneki festivalin önemli baz? filmlerini size tan?tmaya çal??acak. Büyük bir dikkatle izlenerek ve notlar tutularak haz?rlad???m?z bu tan?t?mlar, umuyoruz ki film severler için gerçek bir yol haritas? olacakt?r...
EVET EFEND?M: (The Yes Men-ABD, 2003) ?bret verici bir teslimiyet hikâyesi. Kopenhag Kriterleri'ne uyaca??z, Avrupa Birli?i'nden müzakere tarihi alaca??z, Amerika'y? küstürmeyece?iz diye her ?eye 'evet efendim' diyenlerin öyküsü. ?ç dengelerle d?? bask?lar?n aras?nda kalan k?st?r?lm?? hayatlar. 'Evet Efendim'in devam filmi 'Sepet Efendim' de yak?nda vizyonda...
TULSE LUPER'?N ÇANTALARI: (The Tulse Luper Suitcases-Hollanda, ?ngiltere, 2003) ?stanbul'a turist olarak gelen Tulse Luper'in talihsiz öyküsünü konu alan film, Tulse'nin havaliman?nda valizlerini kaybetmesiyle ba?l?yor. Kapal?çar??'dan kendisine fahi? fiatla sat?lan yeni çantalar?yla dola?maya ç?kan kadersiz Tulse'nin çantalar? bu kez de kapkaçç?lar taraf?ndan kap?p kaç?l?yor.
?MLA HATALARI: (Les Fautes D'ortographe-Fransa, 2004) Ba?lar?n? say?n Hakk? Devrim'in çekti?i bir grup gramer sava?ç?s?, dili yanl?? kullanan kötü insanlara kar?? direni? hareketi ba?lat?rlar. Edatlar?n?, zarflar?n?, tümleçlerini, ayr? yaz?lan ki ve de eklerini ku?an?rlar ve kal?n bir imla k?lavuzunu kötülerin kafas?na kafas?na indirirler.
ÖRDEK MEVS?M?: (Temporado De Patos-Meksika, 2004) Bir ülkenin ba?bakan?, karikatüristler taraf?ndan çok çe?itli hayvanlar biçiminde betimlenir. Sonuçta art?k çizilecek hayvan kalmay?nca s?k?nt?ya dü?en sanatç?lar?n unuttuklar? ve ak?llar?na gelmeyen tek hayvan kalm??t?r. Onlar bulmadan, ba?bakan bu hayvan? bulup yok etmek zorundad?r... Heyecanl? ve keyifli bir aksiyon...
PARDON: (Pardon-Türkiye, 2005) ?rice bir futbol kulübünün teknik direktörü deplasmana gittikleri s?rada cep telefonunu çald?r?r. Çok önem verdi?i telefonunun çal?nmas?na çok sinirlenen spor adam? kendisini ba??rlar?na basan taraftarlara 'Hepiniz h?rs?zs?n?z' diye ba??r?r. Ancak o esnada bilmedi?i bir?ey vard?r; cep telefonu paltosunun delik cebinden astar?na kaym??t?r. Bakal?m bulunca pardon diyecek midir?..
MANDA ÇOBANI: (Mua Len Trau-Vietnam, Belçika, Fransa) Kendisini kredi kartlar?n?n, bonuslar?n, pe?in fiyat?na taksitlerin, mil puanlar?n?n cazibesine kapt?ran Remzi bey, faizlere ve son ödeme tarihlerine kar?? koyamay?nca her ?eyini bankalara kapt?r?r. Kendisini da?lara vurur ve manda çoban? olur... ?imdi hayattaki tek amac? mandalar? e?itmek ve kendisine bir ordu kurup bu finansman sistemini yerle bir etmektir...