22.11.2019


22. ?stanbul Film Festivali ba?lad?. Art?k 80 sinemada birden gösterime giren medyatik Türk filmlerine, ?i?irilmi? ünlüler ve gereksiz komiklerle doldurulmu? görgüsüz yerli yap?mlara ve alabildi?ine boyanm?? pahal? Hollywood prodüksiyonlar?na 15 gün ara verece?iz. Tüccar televizyon mant???n?n ele geçirmeye çal??t???, gi?e has?latlar? ve reytinglerin ba?ar?ym?? gibi sunularak bakkal defteri hesab?yla seyirci say?s?n?n her hafta gözümüze sokuldu?u ve her önüne gelenin (bu i?te para var bak???yla) fütursuzca ve özensizce el at?p sakille?tirdi?i Türk sinemas?ndan biraz uzakla?ma zaman?... Sineman?n asl?nda sanat oldu?unu hat?rlama zaman?...
Her sene oldu?u gibi bu sene de sinemaseverler aras?nda k?sa festival a?klar? ya?anacak. Her gün üç ayr? sinemada birbirleriyle kar??la?an bekâr erkek ve k?zlar aras?nda ister istemez duygusal ileti?im kurulacak. Daha iri k?y?m olan sinemaseverler, daha çelimsiz ve bar??ç?l sinemaseverlerin elindeki biletleri zorla alacaklar. Yine baz? filmlerde horlayarak uyuyan az sinemaseverler, a??r? sinemaseverler taraf?ndan dürtüklenerek linç edilecekler. Bir sürü an?s?yla 15 gün böyle geçecek. ?imdi, festival program?na göz atarak rastgele seçti?im baz? filmleri tan?tmak istiyorum. Ama siz benden etkilenmeyin, yine de bu filmlere gidece?iniz
varsa gidin...
BiLiNMEYEN ZEVKLER: (Çin, Japonya, Fransa, G. Kore) ?yilik mele?i, adam?n kar??s?na ç?kar ve onu k?sa bir süre için bile olsa hiç bilmedi?i zevklerin dünyas?na götürür. Bu dünyada neler yoktur ki... Sucuk kokusu, ka?ar peynirinin dokusu, past?rman?n tad?, ka?mir kazak tüyü, belediyede avantas?z i? yapt?rma, Laila'n?n koltuklar?, yayalara yol veren arabalar... Adam?n kalbi, hiç tan?mad??? bu zevkler kar??s?nda s?k??maya ba?lar ve iyilik mele?i taraf?ndan tam zaman?nda gerçek dünyaya iade edilir.
SAVA? MESLE??: (?talya, Fransa, Almanya, Bulgaristan) Bir grup gazeteci ve kö?e yazar? ile baz? televizyon kanallar? sefer görev emri ç?kartarak önemli miktarda gücü silah alt?na al?p düzenli bir ordu kurarlar. Sonra da Suriye s?n?r?na gidip beklemeye ba?larlar... Irak'ta kaç?rd?klar? ?ans?, Amerika sald?r?r sald?rmaz onlara kat?larak Suriye'de yakalamak istemektedirler. Sloganlar? ise ?udur. 'Piyasa u?runa yarab, ne güne?ler bat?yor...'
UMUM? TUVALET: (Hong-Kong, G. Kore) Eski hakem ve eski futbolculardan olu?an bir televizyon program?nda a??za al?nmayacak laflar edilerek reyting rekorlar? k?r?lmaktad?r... Yapt?klar? i?ten mutlu ve memnun olan program elemanlar?, süre bitti?inde a??zlar?n? tuvalet kâ??d? ile silerler ve sifonu çekerek yay?n? kapat?rlar...