21.11.2019


Benim an?msad???m kadar?yla 'entel' kelimesinin kullan?lmaya ba?lanmas? 10-15 y?l öncesine kadar uzan?yor. Elinde kitap ya da dergi olan, sinemaya giden, sanat ve ülke sorunlar? hakk?nda konu?maya çal??an ve hele saç uzat?p gözlük takan gençlere hemen entel damgas? vurulurdu. Kimler taraf?ndan?.. Entel bile olamayanlar... A?a??lamak ve küçümsemek amac?yla üretilen bu kavram art?k eskisi kadar ciddiye al?nmasa da bugün bile kli?elerle konu?maya al??m?? s?? fikirli birileri taraf?ndan hâlâ kullan?l?yor. (bkz. Reha Muhtar haber-?a?k?n entel kubidik) Kendim de entelektüel olmamama kar??n o zamanlar, özenti olarak görülen bu gençlerin taraf?nda yer al?rd?m. Çünkü bana öyle geliyordu ki hiç kimse entelektüel olarak do?muyordu ama zaman içinde entelektüel olunuyorsa bunun yolu entellikten geçiyordu. Özenti olarak ba?lan?lan bir ?ey giderek ciddile?iyor ve insan ya?am?n?n bir parças? haline gelebiliyordu. ?lk zamanlarda hava atmak için k?y?s?ndan kö?esinden tutulan kimi bilgilerin ve kavramlar?n giderek olgunla?arak kimli?in ve var olman?n bir nedeni haline gelmeyece?ini kim bilebilir?.. Tutun ki geli?imini sürdüremeyen ve 'entel' olarak kalan insanlar? bile, silah özentisine tak?lan ve eline tabanca al?p havaya s?karak e?lenen bir k?s?m yarat?klardan daha üstün tutar?m...
Bunlar?, son dönemde gitti?im baz? filmlerden sonra dü?ündüm. Görüyorum ki art?k, (gerek Hollywood gerek yerli yap?m olsun) en dandik ve en ticari sinema filmlerinde bile ya?ama ve insana dair bir felsefe yap?lmaya çal???l?yor. Öykünün amac?na hizmet etmese bile, bir tarafa yama olarak ili?tirilse bile böyle bir kayg? sezinliyorum. San?l?yor ya da umuluyor ki e?er bunu yedirebilirsek yap?t?m?z sanatsal olacak... Yeterli derinlikte ve yetkinlikte olunamad??? zaman komik kaçacak bir çaba ama diliyorum ki zaman içinde ta?lar yerli yerine otursun. ?imdi ne demek istedi?im daha iyi anla??labilsin diye küçük bir yemek tarifi verece?im. Sanatsal ve dü?ünsel anlamda ne kadar lezzetli, size b?rak?yorum...
YAYLA ÇORBASI: Yolunu kaybedenler çok daha fazla yol bilirler... Ya?am iki çorba ka???? yo?urt kadar beyaz ve
temiz ba?lar, ama giderek ate?e dayanamaz ve kaynayarak koyula??r. Ate?e direnemezsiniz ama en az?ndan tam vaktinde k?smay? bilmelisiniz. ?ki ka??k yo?urt kadar saf kalabilmeyi kim ba?arabilir ki?.. Hayat?n?z?n toplam? yapt???n?z seçimlerdir. Bir ka??k un size temizlik ve güzellik vaat edebilir. Ama onu yo?urda ekledi?inizde koyula?mas?na yol açaca??n? bilemezsiniz. Ne gam, bunu da ya?anmas? gereken bir güzellik haline getirmek elinizdedir. Bir dönem a?dala?an, koyula?an ve depresif bir biçimde içinden ç?kamayaca??n?z? sand???n?z bu k?vamdan be? su barda?? suyla kurtulmak güzel ve ?a??rt?c? bir deneyimdir. Ancak yine de sürprizlere haz?r olmak gerekir. Suya serpi?tirilen yar?m çay barda?? pirinç tanesi ac?lardan ve hüzünlerden yarat?lan sevgilere dönü?ebilir...
Böylece sürüp gidiyor. Düz bir yemek tarifinin mi yoksa böylesinin mi daha lezzet verece?ini dü?ünmek gerekiyor...