19.09.2019

FELAKETLERLE YA?AMAK


2004 y?l?n? Güney Asya'y? vuran felaketle u?urlad?k... Her do?al afet sonras?nda klasik olarak, dünyam?z?n bir daha bu tür ac? olaylarla kar??la?mamas? dilenir ama içten içe de bunun beyhude bir istek oldu?u bilinir. Ne yaz?k ki do?an?n ?iddet gösterileri bundan sonra da tekrarlanacak ve biz onun öfkesi kar??s?nda her zaman yenik dü?ece?iz... Çabalar?n tümü, ac?lar?n bir an önce hafifletilmesine yönelik olacak.
Örne?in dünyan?n süper gücü, Amerika Birle?ik Devletleri yönetimi ve George Bush bu felaket sonras?nda fena halde ay?pland? ve tepki toplad?. Yeteri kadar duyarl? olmad???, cebinde akrep varm??ças?na yard?m miktar?n? çok az tuttu?u ve gerekti?i kadar çabuk harekete geçmedi?i söylendi. Bu tepkiler üzerine yard?m? on kat art?ran Bush, bayraklar?n da yar?ya indirilmesini emretti. Aman ne fedakârl?k!.. Söz konusu olan bir do?al afet de?il de sava? olsayd? o zaman görürdük George W. Bush'un ne kadar atik ve cevval oldu?unu...
Sözde duyarl? bir davran?? da bizim hükümetimizden geldi. Ba?bakan Tayyip Erdo?an ve D??i?leri Bakan? Abdullah Gül her gün ç?k?p, halktan afetzedelere yard?m etmesini talep ediyorlar. Üstelik dini duygulara da çal???yorlar ve Endonezya'da k?l?nan cuma namazlar?ndan bahsediyorlar.
Tabii ki felakete u?rayan halklarla dayan??ma ve yard?mla?ma refleksimizin oldu?una eminim ama bir ba?bakan?n ç?k?p da pamuk eller cebe demesini garip buluyorum. Türkiye Devleti bu ülkelere zaten gereken yard?m? yapmak zorundad?r ve bu yard?mlar da zaten yine bizim cebimizden ç?kacakt?r. Burada benim hükümetten bekledi?im tav?r ?u olmal?yd?... 'Say?n halk?m?z, biliyoruz pek durumunuz yok, ben sizin yerinize vereyim, daha sonra nas?lsa sizden tahsil edece?im...'
Yeni y?l?n ilk yaz?s? olarak pek keyifli ba?lamad?m fark?nday?m ama sürekli pembe gözlüklerle laylaylom da ya?anm?yor. Örne?in ülkemiz yeni y?lda da yeni felaketler ya?ayacak gibi. Gibisi fazla, ya?amaya ba?lad? bile.
'Gelinim Olur musun' afetinin ba??m?za sard??? Semran?m'?n artç? ?oklar? devam ediyor. Gelin-kaynana yar??mas? hem isim hem de kanal de?i?tirerek üzerimize üzerimize gelmeye ba?lad?. Ayr?ca Semran?m ve eski e?i ile Tülin-Caner ve Oya-Nurhan ikilileri gibi belleklerimize kaz?nan önemli ki?iliklerden asla kurtulamayaca??m?z anla??ld?. Hiç kendimizi kand?rmayal?m. Ülkemiz asla gereken de?i?im ve geli?im sürecini ya?ayamayacak. Kaderimizde yaz?lan karakterler dünya durdukça ve nesiller boyu bizimle olmaya devam edecek. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi isimleri suçlad?k durduk y?llarca. Ba??m?za çöreklendiler gitmiyorlar, yeni insanlar, yeni yüzler ç?km?yor diye s?zland?k hep. Oysa bu adamlar?n asla günah? olmad???n? ?imdi anl?yoruz. Suç onlarda de?il bizde... Bir ?eylerle beraber ya?amak bizim al?n yaz?m?z. Depremle ya?amak, Semran?m'la ya?amak, Caner ve Tülin'le ya?amak. Biz mecburuz buna... Ünlüler çiftli?inin kütük evi de de?il ki bunlar, benzini döküp yakas?n... Olmaz!..