22.11.2019

FELAKET TELLALI PERVANE ADAM


?yi demekle kötü demenin aras?nda kal?nacak bir film isterseniz, i?te size 'Gecenin Nefesi'... Korku ve gerilim yaratacak ayr?nt?lar?n, tad?nda ve dozunda kullan?lmas? sizi ba?ar?l? bir film izleyece?iniz beklentisine soksa da film bittikten sonra bir buçuk saat boyunca keçiboynuzu çi?nedi?iniz duygusuna kap?l?yorsunuz. Point Pleasant adl? Amerikan kasabas?nda gerçekle?en esrarengiz durumlar?n, öyküde pek de iyi aç?klanamayan do?aüstü ve fizikötesi bir pervane adama ba?lanmas? hiç inand?r?c? gelmiyor. Asl?nda filmin bunu inand?r?c? k?lmak için fazla bir gayreti de yok ve ortaya sadece bir soru i?areti at?yor. ??aret etti?i durumlar?nsa gerçek bir olaydan al?nd???n? belirtmesi, yetersiz öyküyü kurtarmak ad?na verilen ucuz bir gayret gibi... Her neyse, çok da kötü niyetli olman?n âlemi yok. Nerede bir felaket olacaksa oradaki baz? hassas insanlarla ba?lant? kuran ve bu felaketi önceden haber veren Pervane Adam belki de gerçekten vard?r. Asl?nda bu ülkede bir Reha Adam, Fatih Adam ya da H?ncal Adam varsa neden bir Pervane Adam olmas?n?
Üstelik a?a??da polis kay?tlar?ndan al?nm?? baz? gizli tan?k ifadelerini okuyunca Pervane Adam'a inanmamak için bir neden de yok...
Hasan T. (35-bozac?) "?ubat ay?yd?. Yine gece boza sat?yordum. Boooozaaa diye ba??r?rken birden nefesim yetmedi, t?kand?m. Ard?ndan üzerime siyah bir gölge dü?tü. Korkunç bir çift k?rm?z? göz gördüm. ?nsana ait olmayan bir ses bana dedi ki, 'O tarafa gitme! Gitmee!..' Ama çok geçti. Ayaklar?m beni o tarafa sürüklemi?ti bile ve birden felaketi gördüm... Bir beyaz e?ya ma?azas?n?n vitrininde aç?k bir televizyon vard?. Televizyonda ise... Oh tanr?m! '?ki Kere Kiki' adl? program oynuyordu..."
Nermin F. (42-ev kad?n?) "Pazardan dönüyordum ki birden benimle ba?lant? kurdu. Kanatlar? vard?. Pervane böce?ine benziyordu. Yürüdü?üm kald?r?mda ayaklar?m?n dibinde yaz?lar belirdi. Silinmeden önce ?unlar? okuyabildim. 'Eve gitme... Naylon po?et!..' Eltimle kavgal?yd?m onun için kendi evime gittim çaresizce. Sonra pazardan ald?klar?m? bo?alt?rken felaketle kar??la?t?m. Pazarc?n?n alttan verdi?i çilekler hormonluymu?. Baz?s?nda tav?an kula??, baz?s?nda boynuz vard?. Ama en çok bacak bacak üzerine at?p bana sayg?s?zca bakan çilekten korktum. Benimle konu?an ak sakall? nur yüzlü çilekse iyiydi..."
Mesut Y. (taraftar) "Biraz yava? konu?ursam korktu?uma verin. Asl?nda sand?kta görü?ürüz falan dediklerinde korkmad?m. Elimden geleni yapmaya devam ettim. Kimseye telefon edip talimat vermedim ama tabii birilerinin yan?nda görünmem bile i?e yarad?. Bo?az Köprüsü'nde kanatlanm?? nazl? nazl? dalgalanan muhte?em bayrak azmimizin meyvesi gibiydi. Ve ans?z?n Pervane Adam belirdi. 'Bayrak, Bo?az, karanl?k, su, testere, cumburlop' gibi bir ?eyler söyleyip yok oldu. Ve aradan on dakika geçti geçmedi, televizyondan gözya?lar?yla izledim.
Cumburlop felaketini..."