21.09.2019


Keyifleri yerinde tabii... Ki?i ba??na dü?en y?ll?k gelirleri 10 bin dolarlar?n çok üzerinde. Sa?l?k ve e?itim sistemleri çözülmü?. ??sizlik oran? çok dü?ük. Dilediklerince ve dünyan?n her yerinde tatil yapabiliyorlar. E, adama rahat bat?nca ve dü?ünecek fazla bir ?ey olmay?nca, nas?l zarar görürüz ve felaket nereden gelir sorular? üzerine kafa patlat?yorlar. Amerikan film yap?mc?lar? y?llard?r dünyan?n ve insanl???n yok olmas? üzerine senaryolar üretip durdular. Genellikle kendi gezegenlerinde sular? biten kötü uzayl?lar dünyaya sald?r?p su istasyonlar?m?z? ele geçirdiler. Nükleer sava? sonras? radyasyondan dolay? yok olduk. Dev bir gökta?? dünyam?za çarpt?, öldük. Maymunlar, sizden adam olmaz deyip isyan ç?kararak insan ?rk?n?n yerine geçti. Yanarda? patlad?, ç?? dü?tü, sel geldi, sis çöktü, inek içti, da?a kaçt?...
Nas?l yapsak da kendi kendimizi yok etsek teorileri sonunda geldi virüslere dayand?. Belki de olas? felaket nedenleri içinde Amerika ve ?ngiltere'den sonra en akla yak?n olan? bu. Ortaça?daki veba salg?nlar?, bir dönemin çaresiz illeti çiçek hastal???, güncelli?ini sürdüren AIDS ve daha az önce bitmi? gibi görünen SARS. Sonuçta gerçekten yamuk virüsün biri ç?k?p delirecek ve insanlar? toptan temizleyecek ya da labortatuvarda üretilmi? bir yapay virüs, ortamdan kaçarak can?m?za okuyacak. '28 Gün Sonra' adl? film, i?te bu tür bir virüsün birkaç gün içinde bütün ?ngiltere'ye yay?larak herkesi öldürmesini, baz?lar?n? öldürmeyip süründürmesini ve virüs almam?? birkaç ki?inin ise kendi kendilerini yok etmesini anlat?yor. 10 üzerinden
6 veriyorum. S?n?f? geçer ama takdirname alamaz...
Filmin bir yerinde, askerlerden filozof olan? bu virüsün insanlar? yok ederek asl?nda do?an?n kendi kendisini onard???n?, çünkü insan ?rk?n?n do?ay? yok eden parazitler oldu?unu söylüyordu. Tabii ki virüs sadece ?ngilizleri de?il bütün insanl??? yok etseydi hakl? olabilirdi ama di?er bütün k?talarda ya?am sürerken ve ba?ka insanlar vur patlas?n çal oynas?n hayatlar?na devam ederken bu saptama pek de mant?kl? olmad?. Üstelik 'Matrix'in ilk filminde benzer bir felsefe zaten sunulmu?tu...
Rahat batan ve insano?lunu yok etme simülasyonlar? dü?ünen toplumlar?n aksine biz Türklerin böyle ?eylere kafa yoracak hali yok. Çok ?ükür bizim uzayl?lara, felaketlere ve virüslere ihtiyac?m?z da yok. Kendi kendimizi yok etmeyi pekâlâ ba?arabiliriz. Trafik terörü, müteahhit deh?eti, kapkaçç? vah?eti, banka hortumcular?, sit alan? ya?mac?lar? derken yava? yava? yok oluyoruz zaten. Ve düzelen ekonomimiz! Bundan bir y?l önce masa yapt?rd???n?z marangoza bir de dolap yapt?rmak için gitti?inizde dükkân? kapal? ve camlar?n? tozlu bulmayan?m?z var m??.. Daha bir ay önce t?ra? oldu?unuz berbere tekrar gidince yerinde Tekel bayii bulmad?n?z m? hiç?.. Uzun süre aramad???m?z bir arkada??m?z? aray?nca telefonun borçtan kapal? oldu?una hangimiz tan?k olmad?k? Zaten çevremizdeki herkes ve her ?ey bir bir yok oluyor. Hem de virüs mirüs olmadan. Aferin bize!