26.08.2019


Bugün 1 Ocak 2003... Yeni bir y?l?n ilk günü. Dün gece herkes umutlar?n?, beklentilerini, dileklerini bebek y?l?n kula??na f?s?ldad?. Tam gece yar?s? ???klar söndürüldü ve o s?rada ne yap?l?yorsa bütün bir y?l?n öyle geçece?ine inan?ld?. K?rm?z? çama??rlar giyilip, geleneklerden medet umuldu. Eski y?l?n üzerine çam a?açlar? devrilip, Noel Babalar?n çuval?na t?k?larak gönderildi. Bugün belki yeni bir y?la uyand?k ama gördük ki takvimler d???nda yenilenen pek bir?ey yok... Eski y?ldan devredilen çirkinliklerden kaçamam???z. Hepsi yine yan?ba??m?zda...
Bir?ey daha var yan?ba??m?zda... Üzerinde pazarl?klar yap?lan, bomba ya?d?rmak için gün say?lan, kaç ki?inin ölebilece?i hakk?nda tahminler yürütülen bir kom?u ülke. Kendimizi Irak halk?n?n yerine koydu?umuzda, ne gece yar?s? sönen ???klar, ne çam a?açlar? ne k?rm?z? çama??rlar ne de Noel Babalar?n anlam? kal?yor... Dü?ünün ki evinizde oturuyorsunuz ve o s?rada çevrenize sinsi sar? bak??lar ve salyal? çeneler birikiyor. Evinize bak?p sald?r? planlar? kuruyorlar. Odalar?n?z? payla?ma pazarl?klar? yap?yorlar. Evdekilerden kaç ki?inin ölece?ini konu?uyorlar ve sizin birikimlerinizden nas?l yararlanacaklar?n? planl?yorlar. Hem de görünürde hiçbir geçerli neden olmadan... Amerika, gizli niyetlerinin ve çirkin planlar?n?n dü?mesine bast?. Paravan bahanelerin arkas?na gizledi?i karanl?k hesaplar?n? belki de yayg?n bir sava?a dönü?türmek için gözünü karartt?. Ve bütün bu haz?rl?klarla beklentilerin ortas?nda çaresizce ve endi?eyle bekleyen bir halk. ?ubat sonunda m? sald?racaklar, mart ba??nda m??.. çünkü bu asl?nda bir sava? de?il. Bir sald?r?...
Amerika'n?n iteklemesiyle sürüklendi?imiz bu muhtemel kirli sava?, Türkiye'yi de ister istemez taraf durumuna sokup, pazarl?klar?n tam ortas?na att?. Y?llard?r izlenilen sinik d?? politikalar yüzünden sahte bir müttefiklik balonuyla buyru?una girdi?imiz o süper ülkenin isteyece?i bedellerin günü geldi çatt?. Bir Ye?ilçam melodram?n?n abart?l? kötü karakteri kar??m?zda art?k. Bize dost görünerek, her türlü ç?k?? noktam?z? gizli gizli ördükten sonra 'bo?una direnme, benim olacaks?n' repli?iyle kar?? kar??yay?z i?te... Ve o ünlü 'n?hahahaha' kahkahas?... Tepelerde yap?lan politik pazarl?klara bizim akl?m?z ermez. Ama sivil toplum ve sokaktaki adam olarak iste?imiz ve beklentimiz tabii ki var. Kötü adama boyun e?ip isteklerini kabul ederek, çocuklar?m?za asla gurur duyamayaca??m?z bir 'aile ?erefi' miras b?rakmaktansa tam da onur mücadelesinin zaman? ?imdi...
?u cümleyi söyleyerek sahneden çekilebilir miyiz acaba?.. 'N'ay?r, ne vücuduma ne de ruhuma sahip olamayacaks?n...'