21.11.2019

EY RUH, AKLIN VARSA GELME


Ruh ça??rma i?ine hayat?mda bir kez kar??t?m ama onda da gayriciddi davran??lar?m yüzünden gruptan aforoz edildim. Çok zaman geçti üzerinden. Bir ruh, ça?r?l?nca geliyor mu hiç bilemedim ama birçok insandan da geldi?ini duydum. Fakat bana sorarsan?z; ben ruh olsam, ters çevrilmi? bir kahve fincan?, kâ??ttan kesilmi? harfler ve ne idü?ü belirsiz birtak?m ?ah?slar?n i?aret parmaklar?na kan?p da rahat?m? bozmazd?m.
Anlat?lanlara göre, baz? ruhlar iyi huylu oluyorlar ve her ça?r?ld???nda geliyorlarm??. Bunlar, sa?l?klar?nda 'mühim olan ruh güzelli?idir' saptamas?n? do?rulayan ve ya?amlar?n? bu ilkeyle taçland?rarak sürdürmü? merhum veya merhumelermi?. Yine bu ruhlar, kendilerine sorulan en abuk sorulara bile sab?rla cevap veriyorlarm??. Ancak aksi ve huysuz tabiatl? ikinci bir grup ruh ise, hem çok zor geliyorlar, geldiler mi de kendisini ça??ranlar?n burunlar?ndan getiriyorlarm??. Yalanc?s? oldu?um bu anlat?lanlardan bir sonuç ç?karmak gerekirse, ister iyi ister kötü huylu olsun, hiçbir ruh arkada? ça?r?ld? m? gelmemezlik etmiyor...
Geçti?imiz hafta vizyona giren 'Öldüren Oyun' (Long Time Dead) adl? film de kötü huylu bir ruhun gençlere ettiklerini anlat?yor. Tabii ki onlar geli?mi? bir ülkenin vatanda?lar? olduklar? için bizim gibi kahve fincan? de?il, özel ruh ça??rma tahtas? gibi ekipmanlar kullanarak daha derinlerden daha nalet ruhlar ça??rabiliyorlar. Öldüren Oyun filminin bize b?rakt??? mesaj?, 'Siz siz olun tan?mad???n?z ruhlar? ça??rmay?n, ille de ça??raca??m diyorsan?z tan?d?k, bildik, ensesine vur lokmas?n? al denilen yumu?ak ba?l? ruhlar? ça??r?n' ?eklinde özetleyebiliriz.
Asl?nda yüzlerce kez çekilen ve klasik korku gerilim temas? içeren bu tür bir film Türkiye'de yap?lsa, öykünün ba?tan a?a?? tersyüz edilmesi gerekebilir. Durduk yerde heyecan arayan birkaç Türk genci, yanl??l?kla lanetli bir ruhu ça??r?rlar. Cehennemden gelen bu iblis, ?eytani güçleriyle ba??bo? kal?r ve Ali K?rca'n?n deyimiyle bu topraklarda bizlerle hayat? payla?maya ba?lar. Masum insanlara deh?et sal?p, onlar?n ya?am?n? kayd?rmak için kendisine av ararken bir kasetçi dükkân?ndan Petek Dinçöz'ün 'Seni Allah'?n Belas?' ?ark?s?na maruz kal?r ve ilk ?oku ya?ar. Oradan uzakla?ay?m derken Olimpiyat Stadyumu'nda mahsur kal?r ve bele? stada konman?n sevinciyle yürekleri kabaran bir futbol kulübü ve taraftarlar?n?n giderek
hayatlar?n?n nas?l karard???na tan?k olur. Kaçar. Fakat bu kez de bir ba?ka futbol stadyumunda kafas?na polis coplar? iner. Her ?eye ra?men, hiç de?ilse birkaç masum insan? lanetli güçleriyle derbeder etmeye kararl?d?r. Gelmi?ken. Tam birini gözüne kestirmi?tir ki sele kap?l?p sürüklenmeye ba?lar. Hem de ba?bakan yard?mc?s?n?n seçim bölgesinde. Sular onu ?ile denizine sürükler ve 300 promil alkolle denize giren bir vatanda??n kendisine tutunmas?yla bo?ulmaktan zor kurtulur. Üstelik hayat?nda ilk kez bir insan? ölümden kurtar?r. Suçluluk duygusuyla peri?an bir halde dola??rken, içinde lanetli güçleri bulunan çantas? bir kapkaçç? taraf?ndan kap?larak götürülür. Art?k o lanetli ruh de?il, bir zavall?d?r. Kendisini ça??ran gençlere say?p söverek bir mülteci teknesi bulur, Irak ve Afganistan uyruklu insanlarla beraber s?n?r d???na ç?kmak üzereyken sahil güvenlik güçleri taraf?ndan yakalan?r...