19.09.2019

EN SONUNDA BA?ARDIK!..


Her zaman ve her yerde hep bir yerleri ?i?en bir toplum olduk. Sadece bakar, duyar ve imrenirdik. Eskiden beri hep ?u soru akl?mdan geçerdi.
'Biz ne zaman ba?kalar?n?n bir yerlerini ?i?iren bir toplum olaca??z?' Hemen hepimiz, d?? kaynakl? baz? ?ehir efsanelerini dinleyerek büyüdük. Örne?in, Fransa'n?n Paris ?ehrinde bir arkada??m?z tan?k oldu?u ?u olay? anlat?rd? bize. 'Adama yolda araba çarpt?, daha insanlar ba??na toplanmadan ambulans kö?eden dönüyordu bile...' Bir yerlerimiz ?i?erdi ve yaralanmaktan dolay? de?il, ambulans beklerken can s?k?nt?s?ndan ölen bir toplumun evlatlar? olarak Paris'te olup da bir araban?n alt?nda kalmay? can?m?z çekerdi. Sonra ?sveç öyküleri anlat?l?rd?. Adamlar evlere bask?n yapar ve buzdolaplar?n? kontrol ederlermi?. Yeterince yiyecek ve vitamin yoksa ceza olarak g?da takviyesi yaparlarm??. Do?ru ya da yanl??, bu efsanelerle büyüdük ve hep bir yerlerimiz ?i?ti.
Futbolda dünya üçüncüsü olduk, tak?mlar?m?z Avrupa ?ampiyonu oldular ama bir yerlerin ?i?me durumu yine aynen devam etti. Yabanc? tak?mlar?n oynad?klar? güzel futbolu hâlâ imrenerek izliyorduk. Güzel futbolla birlikte, spor ruhlar? da bir yerimizi ?i?iriyordu. Bizdeki tribün küfürleri, sporcular?n hakemi aldatmaya yönelik sahtekârl?klar?, yöneticilerin el, kol ve parmak hareketleri, bürokratlar?n karanl?k hesaplar?n? onlarda görmedi?imiz için bir yerlerimiz ?i?meye devam ediyordu. Sadece futbol sektörü de?il, ba?ka alanlarda da onlar farkl?yd?. Bizde komedi dizisi ve sit-com ad? alt?nda, berbat örnekler ve pespaye bir mizah anlay??? pompalan?rken onlar?n gerçekten komik ve düzeyli yap?mlar?na bir yerimiz ?i?erek bak?yor ve kolay?na kaçarak görmezden gelme yolunu seçiyorduk... Ve sava?... Dünyan?n ba?ka yerlerindeki insanlar el ele kol kola yürüyerek sava? kar??t? gösteriler yap?yorlard?. ?stedikleri güzergâhta, istedikleri kadar insan toplayarak ve istedikleri pankartlar? ta??yarak yürümelerine ?a?k?nl?kla bak?yor ve bir yerlerimiz ?i?tikçe ?i?iyordu. Bizde böyle olmuyordu çünkü. Daha
'sava?a hay?r' bile diyemeden tepemize polis coplar? iniyor, miting karakolda bitiyordu.
Ama sonunda ba?ard?k. Art?k biz de birilerinin bir yerlerini ?i?irebiliyoruz. Ramazan?n gelmesiyle birlikte yan?ba??m?zda ya?anan bir çeli?ki dikkatimi çekiyor. ?nsanlar büyük iftar çad?rlar?na hücum ederek bedava iki kap yemek kapma tela??nda. Hatta iftar sonras?nda, art?klar? toplayarak evlerine götürenler var. Ba?bakan bile zengin iftar sofralar?nda görünmemeye özen gösteriyor.
Ama bu ülkenin insanlar? hiç mi televizyon izlemiyorlar? C?z?r c?z?r k?zaran sucuklar, beyaz ekmeklerin aras?na özenle yerle?tirilen salamlar, peynirler. Reklam için parlat?lm?? sebzelerin üzerine dökülen zeytinya?lar, görkemli iftar ve sahur sofralar?, onbir ay?n reklamlar?. Sonuçta yine kendi kendimizin bir yerlerini ?i?iriyoruz ama olsun. ?i?iriyoruz ya...