21.09.2019


Daha önceki y?llarda yap?lan bir tart??may? hat?rl?yorum. ?u anda isim vermek ve detaya girmek istemiyorum ama, bir dönemden di?erine geçi? yapmak hakk?ndayd? bu tart??ma. Geçi?, kanl? m? olmal? yoksa kans?z m?, yumu?ak m? olmal? yoksa sert mi ?eklinde kullan?lan cümlelerle gündemi hayli me?gul etmi?ti. Görmezden gelmek ve kaçmak mümkün de?il, üstelik de gereksiz; ne? Son dönem gençli?inin a?z?na sak?z olan baz? sloganlar var. Hiçbir anlam ifade etmeyen, son derece s?? ve bir insan?n bilgi birikimiyle felsefik da?arc???na bir tek ta? daha eklemeyen bu dejenere sesler, b?rak?n?z toplumun kültür mozai?ini renklendirmeyi, sadece gürültü kirlili?ine neden olmaktalar. Manevi de?erlere sahip ç?kan ve giderek yozla?an nesillerin durumuna içlenen asabi dü?ünce adamlar? edas?yla dillendirdi?im bu mel'un sloganlara örnek verelim...
'Ay inanm?yorum!' ?imdilerde etkisi hafifleyerek olsa da süren bu tüyler ürpertici slogan, kulak tozumuza ?iddetli bir darbe gibi iniyor ve sinirlerimizi hoplatarak tahribat yaratmaya devam ediyor. Yine bundan bir süre önce aniden ç?kan ve neyi anlatt???na akl?m?z?n ermedi?i bir garip deyi? daha var; 'y?k?l?yooo!' ?lk duyuldu?unda ve saf bir dü?ünce sistemiyle bak?ld???nda daha çok bir yard?m ça?r?s?n? ve uyar? ç??l???n? akla getiren bu slogan asl?nda a??zda çiklet varm??cas?na yayarak söyleniyor ve do?rudan sinir sistemini vuruyor. Yine televizyonlar?n üstün zekâl? dizi filmlerinden yay?lan ve irili ufakl? birçok insan?n diline vuran 'ana, babababa' slogan?, birço?unun selamla?ma ve haberle?me ?ifresi haline dönü?tü ve utanmasalar atasözleri kitaplar?na bile sokacaklar. Bu garipliklerden en sonuncusu ve belki de en y?k?c?s? olan?, 'oha falan oldum yani!' Dilbilimcilerinin ara?t?rmaya ve çözmeye elleri varacak m? bilmiyorum ama bu laf? iyice bir masaya yat?rmalar? gerek. Toplumu oha falan olmaya haz?rlayan nedenler nedir, nas?l bir süreç ya?and? ve ne gibi sosyal yanl??l?klar yap?ld? da oha falan olma noktas?na gelindi, bir komisyon kurularak ara?t?r?lmal?...
Yaz?n?n ba??nda geçi? dönemlerinden bahsetmi?tim. Kanl? bir geçi?ten yana de?ilim ama derhal duruma el koyup sindire sindire yumu?ak bir geçi? yap?lmal?. Yeni nesillere, kafalar?n? kullanabilecekleri, dil becerisi kazand?r?p sa?lam altyap?s? olan ve dü?ünceyle donanm?? kimi örneklere uzanan bir yol haritas? çizilmeli. Tabii birdenbire olmaz; yumu?ak geçi? diyerek söylemek istedi?im de bu. Misal; 'Dü?ünüyorum o halde var?m' cümlesi. Bu derin anlamlar içeren ve insan? al?p götüren sözü yeni nesillere aniden söyletemezsiniz. Önce, '?nanm?yoruum, dü?ünüyorum o halde var?m abi yaa' biçimiyle ba?lamak gerekir.
Ya da ?u; 'Anaa, bir ?rmakta iki kez y?kanamazs?n, babababa.' Diyelim ki tarihe kaz?nm?? ünlü filmlerin repliklerini slogan haline getirmeyi amaçlad?k. 'Bir daha çal ülen Sam' diye ba?lamal? ki ürkmesinler. Bu geçi?i kendi çocuklar?m?z ve gelecek ku?aklar için ba?armal?y?z. Yoksa
hep birlikte oha falan oluruz yani...