24.07.2019

ELLER AYA, B?Z GALAYA


Geçti?imiz per?embe gecesinden bu yana ülkemizin gündemindeki birinci madde 'Asmal? Konak' filmi. Oscar törenlerini aratmayan muhte?em gala, omuz ya da gö?üs dekoltelerinin cesaretiyle göz kama?t?ran han?mefendiler, özel kuma?lardan yap?lma siyah tak?mlar?n?n içindeki vakur beyefendiler, konserve kutusu gibi bir yere s?k??t?r?lm?? ve salk?m saçak sarkarak her gelene yalvaran medya mensuplar?, kap???lan biletler, kapal? gi?eler, gözü ya?l? izleyiciler, can? New York'ta film çekmek isteyen 'Colaturka' yönetmenler, bol entrikal? petrolcü Amerikan ailelerini konu alan Hollywood dizilerinden apart?lma bir hikâye ve ?k?na s?k?na ç?kar?lan zorlama bir sinema filmi... Sanat sayfalar?ndan çok magazin kö?elerini kaplad???na göre, ortada sinema sanat?ndan çok, bir sirk atmosferi ya?an?yor.
Dizinin sad?k izleyicisi oldu?u anla??lan, ya??n? ba??n? alm?? duayen kö?e yazarlar? bile diziyi izlemeden yaz?lar yazmaya cüret eden ba?ka yazarlara bozuluyor ve onlar? üstüne vazife olmayan konulara girmekle suçluyor. Sonuçta, ortaya ç?kan filmin kendisinden çok daha ba?ar?l? bir senaryo ile çok daha inand?r?c? karakterler gerçek hayatta rollerini yap?yorlar ve kar??l???nda cillop gibi bir ticari ba?ar? elde ediliyor. Ne diyelim, Allah art?rs?n.
Bizim ülkemizin gündemi 'Asmal? Konak'ta tak?l?p kalm??ken çok uzaklarda bir ba?ka ülkede ise çok daha farkl? bir gündem olu?uyor. ?lk kez uzaya gönderilecek olan Çinli uzay adamlar?na bir isim aran?yor. Amerikal?lar?n astronotlar?, Ruslar?n kozmonotlar? gibi. Sonunda Çinli uzay adam?na, Çince gökyüzü kelimesinden türetilen Taikonot ad? veriliyor. ??te koskocaman bir k?tan?n iki ucunda iki ülke ve iki ayr? gündem. ?lk uzay çal??malar?n?n ba?lad??? y?llardan bu yana söylenen ve Türkiye'nin belki de en uzun ömürlü ve hiç modas? geçmeyen tek slogan? olan 'Eller aya biz yaya' bir kez daha teyit edilmi? oluyor.
Ve ?imdi de yaz?n?n fantezi bölümü... Galalar?, ?amdanlar? bir gün geride b?rak?rsak ve yolumuz uzaya dü?erse Çinlilerin kar??la?t??? sorunu biz de ya?ayaca??z. Ne?.. Türk uzay adamlar?na isim bulma sorunsal?... Bu konuda somut bir önerim yok, ama akl?mda uçu?an baz? dü?ünceler var... Örne?in, bir kad?n?n ba??na gelebilecek en güzel ?ey olan Seymen A?a'dan yararlan?labilir. Türk uzay adamlar?na, onun gibi hem romantik, hem maço, hem kültürlü hem de kara ka?l? olsunlar diye 'Seymenot' ad? verilebilir... Uzay çal??malar?m?z ba?lad???nda tabii ki kadrola?ma, arpal?klar, ödenekler, krediler, yolsuzluklar gibi olmazsa olmaz durumlar ortaya ç?kaca?? için uzay adam?m?z için 'Hortumanot' ad? da dü?ünülebilir... Atmosfer d???nda, uzay gemisinin penceresinden mavi gezegenimize bakan bir Türk uzay adam? en çok ne yapmak ister?.. Tabii ki rak? içmek ister. 'Rak?not' ad?n? da yabana atmamak gerekir. Hiç isim türetemezsek var olanlardan birini de koyabiliriz. Örne?in 'Antrikot'... Zengin de gösterir hem...