21.09.2019

ELEM ?LE ISTIRAP


Recep Tayyip Erdo?an, Cumhuriyet tarihinin belki de gündemi en yo?un olan ba?bakan?. Bu kadar i?inin aras?na geçti?imiz hafta yeni bir ?ey ekledi. Ne? Elem ve ?st?rap duymak. Hem de bir karikatürden dolay? elem ve ?st?rap duymay? ba?aran ilk ba?bakan olarak kendisini takdir ediyorum. Leman dergisi ve Evrensel gazetesi çizeri Sefer Selvi'ye, bir karikatüründen dolay? kendisine elem ve ?st?rap çektirdi?i için dava açan Ba?bakan, sanatç?y? 10 milyar TL tazminat ödemeye mahkûm ettirdi. Bu kadar duygusal bir Ba?bakan?m?z oldu?u için ne kadar gurur duysak az. Söz konusu karikatürü gördü?ü anda neler hissetti?ini ve neler yapt???n? kestirmek güç de?il. Dudaklar? titredi, göz p?narlar?na ya?lar doldu ve ko?arak kendisini en yak?n yata?a yüzükoyun at?p h?çk?rmaya ba?lad?. Hülya Koçyi?it'li eski Türk filmlerinden dolay? bizim bildi?imiz elem ve ?st?rap duymak böyle bir ?ey. Her neyse, sonuçta kazand??? 10 milyar ac?lar?n? biraz olsun dindirmi?tir umar?m.
Avrupa Birli?i'nin kap?s?n? zorlarken insan haklar? ve demokrasi konular?nda ?smarlama yasalar ç?kararak büyük yol alan say?n Ba?bakan ve hükümet, bir karikatürü dava ederek kimleri elem ve ?st?raba sürükledi bilmiyoruz ama kendilerinden yeni ad?mlar atmalar?n? da bekliyoruz. Mesela, uyum yasalar? aras?na bir de 'karikatür ?artnamesi' s?k??t?rabilirler. Ben bu konuda üzerime dü?eni yap?yor ve hemen bir taslak öneriyorum. Üzerinde çal??arak bunu geni?letebilirler ve en k?sa zamanda kurullar?ndan geçirirler.
Çizilecek karikatürler hiçbir surette elem ve ?st?rap yaratmayacak ve kesinlikle muz?r ayr?nt?lar ihtiva etmeyecektir.
'A??r ol da molla desinler' özdeyi?ine sad?k kal?nacak, çizilen karikatürler asla ve kat'a a??z aç?larak edep d??? ve cüretkâr gülmelere sebebiyet vermeyecektir.
Karikatürlerin ebatlar? ve taramalar?, ananevi aile yap?m?z?, milli örf ve âdetlerimizi rencide etmeyecek ?ekilde ayarlanacakt?r. Çizilen karikatürlerde yatak odalar?n?n kap?lar? aç?k b?rak?lacak ve orada ne gibi fesat i?ler döndü?ü, kontrol ve denetim mekanizmalar?nca tefti? edilecektir.
Karikatürlerdeki erkeklerin ense t?ra?lar? düzgün, b?y?klar? dudak hizas?nda, düzgün sakall? ve temiz giyimli, bayanlar?n ise etekleri diz alt?nda, ayakkab?lar? topuksuz, zinhar makyajs?z ve tercihan ba?lar? örtülü olacakt?r.
Hiçbir karikatürde kad?n ve erkekler yan yana çizilmeyecek, haremlik ve selaml?k ?eklinde resmedilecektir. Haydi mecburiyetler kar??s?nda çizildi diyelim, kad?n ve erkek birbirlerinin surat?na bakmayacak, tokala?mayacak ve uzun süre bir arada kalmayacaklard?r.
Karikatürlerde çizilen hiçbir vatanda??m?z hükümetimizin icraatlar?nden ?üphe duymayacak ve kimse üzerinde elem ve ?st?rap yaratmayacaklard?r. ?lle de yarataca??m diyen olursa karikatürünün alt?na bir 10 milyar lira s?k??t?racakt?r.