21.09.2019


Son dönemlerde hayat?m?za giren kavramlar ve günlük konu?malar?m?za yerle?en yeni sözcükler hakk?nda dü?ündünüz mü bilmiyorum? Örne?in 'Beni cepten ara' cümlesini ?undan be? on y?l önce kullansayd?k akl?m?z? kaç?rd???m?za hükmedilirdi. Ve yine, art?k büyük bir ço?unluk 'nete girmek' deyimini yad?rgam?yor. ?nternette dola?mak dendi?inde hiç kimse Gülhane Park?'nda dola?mak gibi bir ?ey zannetmiyor. Yak?nda nüfus cüzdanlar?m?za bir de 'nickname' hanesi eklenirse ?a?mamak gerekir. Önümüze konan en basit ba?vuru formlar?nda bile e-mail adresi soruluyor. Chat, wap, simkart, pin kodu, visidi, dividi, kredi kart?na dört taksit, yaz?l?m, dizüstü bilgisayar, klonlamak, www, Ebru Günde?, fay hatt?, hortumlama, az sonraa, sismolog, dört ki?ilik bir ailenin mutfak masraf?, satanizm... Birkaç y?l öncesine kadar bize tamamen anlams?z gelebilecek bu kavram ve sözcükleri, sanki hep hayat?m?zda varlarm?? gibi, bugün ne kadar rahatl?kla kullan?yoruz...
En kuytu mahalledeki en mütevaz? evlere kadar giren bu tür tan?mlardan belki de en yenisi 'sit-com'... Türkçedeki kar??l??? 'durum güldürüsü' olan bir ?ngilizce k?saltma. Ve anlam?? de?ilim, Türkçe dostlar? ve 'gramer amcalar' neden hâlâ sit-com yerine örne?in 'dur-gül' kar??l???n? önermediler. Herneyse, konumuz o de?il... Türkiye'deki bütün sektörler ekonomik krize ve olumsuz beklentilerin yaratt??? durgunlu?a kurban giderken sadece sit-com sektörü patlad?. Bu tür dizilere sadece Amerikan format? diye kar?? ç?kanlar? ciddiye alm?yorum ama televizyon kanallar?n?n eski Amerikan sit-com'lar?n? çevirip çevirip önümüze koymalar?n? bu dizilerin kendisinden bile daha komik buluyorum. Kendi ad?ma da ibret verici bir dönü?ümü izlemek e?lenceli oluyor. Be? alt? y?l kadar önce TRT'de belki de Türkiye'nin ilk sit-com dizisini yazm?? biri olarak, o zamanki özel kanal müdürlerinin bu tarz dizilere olan bak?? aç?lar?n? ve ahkam kesmelerini hat?rl?yorum. Yabanc? bir formatm??, bizim kültürümüze uymazm??, halk izlemezmi? gibi bir sürü inci... ?imdi geldikleri bu noktada onlara bakmak da yine sit-com'lar?n kendisinden bile komik...
Bu s?ralar kendim için olmasa bile çevremdeki herkese ?srarla öneriyorum. Henüz musluk akarken küpünüzü doldurun, gelin sit-com sektörüne yat?r?m yap?n diye... ?imdiden berberim Erol'un ve kö?edeki say?sal lotocunun akl?n? çeldim, sit-com i?ine giriyorlar. ?u an sit-com yapanlardan sizin neyiniz eksik deyince ikna oldular. Ayr?ca k?z?n? isteyen delikanl?ya, 'benim sit-com'u olmayan adama verecek k?z?m yok' diyerek sektöre olan deste?ini ve güvenini gösterdi?i için Erdo?an beye te?ekkür ettim. Bundan sonraki hedefim ise televizyon müdürleriyle görü?erek isteyen herkese sit-com bayili?i verilmesini sa?lamak olacak...