21.09.2019


Osmanl? ?mparatorlu?u'nun ilk y?llar?... Ve iki komik adam. Birinin ad? Hacivat, di?eri Karagöz... Orhan Gazi'nin Bursa'da yapt?rmakta oldu?u cami in?aat?nda çal??an iki i?çi. Birbirlerine yapt?klar? esprilerle ilk önce di?er ameleleri k?r?p geçiriyorlar. Hedefleri genellikle, en yak?nlar?nda bulunan otorite. Ve bu da mimarba??... Bu iki adam o kadar be?eniliyorlar ve öyle komikler ki giderek dikkat çekmeye ba?l?yorlar. Öncelikle mimarba?? ilgileniyor ve onlar? bir gün kona??nda verdi?i davete ça??r?yor. Görevleri komiklik yapmak ve ileri gelen davetlileri e?lendirmek... Ancak onlar?n do?as?nda ?ov dünyas? yok, amaçlar? sadece kendi aralar?nda e?lenmek. Bu yüzden ilk kez üzerlerinde odaklanan bak??lardan ve beklentilerden rahats?z oluyorlar, tutulup kal?yorlar. Ancak kimliklerine i?leyen mizah duygusu sayesinde giderek aç?l?yorlar ve in?aat d???na ç?kt?klar? bu ilk gösteriyi ba?ar?yla tamaml?yorlar...
Zaman içinde, giderek tan?nan ve aranan iki y?ld?z aday? oluyorlar. Mimarba??n?n davetinde bulunan daha üst düzey konuklar taraf?ndan da çe?itli e?lencelere ça?r?lmaya ba?l?yorlar. Üstelik art?k para da kazan?yorlar ve alt?n dolu keselerle ödüllendiriliyorlar... Fakat bir gerçe?in fark?na var?yorlar. Güldürmek için gittikleri her ortamda bir alt s?n?fla dalga geçmek zorunda olduklar?n?... Yukar?larda çe?itli güçleri ellerinde bulunduranlar en çok ayaktak?m?na gülmektedirler. Otoriteye yak?nla?man?n ve iktidar gücünü hissetmenin cazibesi Hacivat ve Karagöz'ü gitgide ait olduklar? as?l dünyadan uzakla?t?r?p onlar? paran?n ve gücün hâkimiyetine sokuyor. Mahalle arkada?lar? ve in?aattaki i?çiler kendilerindeki bu de?i?imi söyleseler de Hacivat ve Karagöz kabul etmeye yana?m?yor, onlar? k?skançl?kla suçluyorlar. Fakat içten içe huzursuz olduklar? bir ?ey vard?r. Sanatlar?n? ve ruhlar?n? iktidar güçlerinin hizmetinde kullanmalar? onlar? kemirmektedir.
Dahas?, art?k içinde bulunduklar? ili?kiler a??ndan dolay? tepelerde dönen tüm yolsuzluklara, ikiyüzlülüklere ve tezgâhlara tan?k olmaktad?rlar... Sonunda fazla dayanam?yorlar, çenelerini tutamay?p kendi komik üsluplar? ve mizah yetenekleriyle üstteki s?n?fa 'giydirmeye' ba?l?yorlar. ??te tam burada mizah?n ne denli güçlü bir tepki arac? oldu?u ve iktidarlara yönelik ne kadar tehlikeli bir
silah oldu?u fark ediliyor. Otoritelerinin alaya al?nmas? ve halk?n gözünde komik duruma dü?menin öfkesiyle bir anda savunma refleksine geçen iktidar, Hacivat ve Karagöz'ü idam sehpas?na gönderiyor. Uslu ve uyumlu çocuk olduklar? sürece sorun yoktur ama sadece do?alar?nda bulunan 'dillerini tutamama' hastal??? nüksedip tehlikeli sulara girince bunu canlar?yla ödüyorlar...
Bu öykü, Hacivat ve Karagöz'ün bilinen ya?amlar?yla birebir örtü?mese de yeniden yorumlan?p kurgulanarak yaz?lm?? bir film senaryosudur. Bundan iki y?l önce yaz?ld? ve çekilmeyi bekliyor. Belki yirmi y?l daha bekleyebilir ama görünen o ki güncelli?ini
hiç kaybetmez...