21.11.2019

DEVLET BABANIN ZAR?F E?? DEVLET ANA


Sanmay?n ki hükümetimiz sadece IMF ve Dünya Bankas? aras?nda mekik diplomasisi yaparak para bulmaya çal???yor, her gün yeni vergiler ve zamlar icat ediyor... Ya da sanmay?n ki bakanlar?m?z sadece e? dost durumundan dolay? ba??nda bulunduklar? kurumlar? akraba ve kom?ular?yla dolduruyorlar... Asla de?il. Alacakaranl?k ku?a?? gibi gelecek ama sanatla da u?ra??yorlar. Evet, hem de sinemayla... Ba?bakan Bülent Ecevit ve baz? bakanlar?n talimat?yla Kemal Tahir'in Devlet Ana adl? roman? Halit Refi? taraf?ndan filme çekilecek. Okudu?uma göre filmin bütçesi 3 milyon dolar olacak ve bu para da devlet taraf?ndan kar??lanacakm??. Dü?ünüyorum dü?ünüyorum bunun ard?nda yatan nedeni bulam?yorum. Bu para makam arabalar?na harcansa, ya da d?? geziler için kullan?lsa akl?m yatacak. Veya hükümetin kankas? birtak?m kurumlara kredi olarak da??t?lsa ona da tamam... Hadi hiç bilemedin, nas?lsa bankalar? hortumluyorlar, bari bu paray? elden verelim deseler, o bile mant?kl? gelecek. Ama milyon dolarlar gerçekten bir sinema filmi için kullan?lacaksa bunun ard?nda bir ?ey olmal?. Hele hele bu filmi IMF'den izin almadan çekerlerse ku?kular?m iyice artacak.
Türk sinemas?n?n tam da k?p?rdanmaya ba?lad??? bir dönemde yarat?lan ekonomik kriz tabii ki bu sektöre de nefes ald?rmaz oldu. Birçok proje yar?m kald? ya da rafa kald?r?ld?. Devam etmek isteyenlerse bin türlü güçlükle kaynak yarat?p, sponsor bulmaya çal??arak filmlerini çekmeye u?ra??yorlar. Böyle bir ortamda sinemac?lar?n devletten de?il yard?m istemesi, bunu beklemeleri ve dü?ünmeleri bile safl?kken hükümetin 3 milyon dolarl?k bir film projesi ba?latmas? bizce hiç hayra alamet de?il.
Komplo teorisi diyebilirsiniz ama devletimiz harcad??? her kuru?un kar??l???n?, elini sevgili halk?n?n cebine dald?r?p kat be kat ald??? için Devlet Ana filminin bütçesi de bizim cebimizden ç?kacakt?r. Film çekilip bittikten sonra ba??m?za neler gelebilir, dü?ünelim... Devlet tüm sinema salonlar?na el koyabilir ve hepsinde birden Devlet Ana filmini gösterime sokabilir. Yerel yönetimler ve muhtarlar arac?l??? ile tek tek herkesin filme gitmesi sa?lan?r. Filmi seyredenlerin ba?parmaklar? ç?kmayan boyayla mühürlenir, parma??nda mühür olmayanlardan bilet ücretinin üç kat? ceza al?n?r. Zorunlu Devlet Ana filmi sigortas? getirilir. Her ?eye kar??n filme gitmeyenler tespit edilir ve haklar?nda kanuni i?lem yap?l?r. Ayr?ca bunlar 'yüzsüzler listesi' olarak aç?klan?r. Tüm sinema yazarlar?n?n bu film hakk?ndaki -zorunlu- iyi ele?tirileri Resmi Gazete'de yay?mlan?r ve bu gazete sinema salonlar?nda seyircilere para kar??l??? da??t?l?r... Devlet Ana tahvilleri ç?kart?l?p halka arz edilir. Bu film seyredilirken tüketilecek patlam?? m?s?r, frigo buz ve me?rubat gibi her türlü g?da maddesinden % 20 vergi al?n?r. Yine bu filme özgü olmak üzere bilet kesme ve yer gösterme i?lerine hükümeti olu?turan koalisyon partilerinin e?, dost ve akrabalar? yerle?tirilir... Ve tabii ki bizim f?nd?k kadar akl?m?za gelmeyen daha bin türlü yöntem bürokratlarca bulunabilir...