21.09.2019

DER?N OLMAK YA DA OLMAMAK


70'li y?llar?n seks filmleri sa?ana?? hafifleyip durduktan sonra yava? yava? tekrar k?p?rdanmaya ba?layan Türk sinemas?nda, insan ili?kilerini, bireyin hayata kar?? duru?unu irdeleyen a??r mevzulu yönetmen filmleri boy göstermeye ba?lad?. Sokaktaki duyars?z adam?n aymazca yaftalad??? 'entel dantel' s?fat?n? -maalesef- hak eden bu filmler, seyreden izleyicide kendisini t?rmalama ihtiyac? hissettirip vücutta döküntülere neden oluyordu. Mumlu ve tütsülü mekânlarda sürekli dü?ünen yaln?z insanlar?n kafa sesleriyle dolu bu filmler o kadar a??r ilerliyordu ki pamukta ?slat?lan bir kuru fasulye tanesinin büyümesini izlemek bile bunlar?n yan?nda çok hareketli bir aksiyon filmi gibi kal?yordu. Tamam, belki iyi niyetli bir çabayd?, bir geçi? dönemiydi ama benim de aralar?nda bulundu?um koca bir ku?a?? irdeleme, sorgulama ve hesapla?ma kavramlar?ndan tiksindirmi?ti bu filmler. Bu ya?a geldim, bir kere olsun kendimle ve geçmi?imle hesapla?amad?m ben. Hatta bizi o kadar nefret ettirmi?ler ki iç hesapla?ma nas?l yap?l?r, geçmi? nas?l sorgulan?r ve birey ne ?ekilde irdelenir onu dahi bilmiyorum . Denemeye bile yeltenmedim, hep kaçt?m, ?spanak temizlemeyi ve so?an kavurmay? tercih ettim. ?imdi diyebilirsiniz ki 'Arkada??m, i?te bu yazd?klar?n da zaten bir tür kendinle hesapla?man ve geçmi?ini sorgulamand?r.' Ama de?il i?te. Ben kendimi biliyorum. ?rdelemeye ve sorgulamaya bir yerden ba?lasam bile sonra hemen t?kan?r?m, yoku?ta kalm?? kamyon gibi ?i?erim ve 'Aman ya, bo?ver' deyip havuç rendelemeye giderim.
'Kâmuran beyle görü?ebilir miyim?'
'Maalesef. Kâmuran bey ?u anda kamuruyo, görü?emezsiniz.'
'Fatmaaaa!..'
'Çok geç, fatt?m bilea'
Hayat? boyunca kafas?n? böyle abuk subuk diyaloglara yormu? birisi olarak umutsuz vaka oldu?umu biliyorum. Geçmi?imle yüzle?sem, iç hesapla?mam? yapsam, birey olarak kendimi sorgulasam, bilincimi irdelesem bile ortaya nas?l bir ?ey ç?kar emin de?ilim. Ama çok iyi proje üretebilirim. Son dönemlerde entelektüel düzeyi yüksek, kendi iç hesapla?mas?n? yapm?? ve egosuyla bar???k ya?ayan çevrelerde bile kahve fal? bakt?rmak, medyuma gitmek gibi bir durumun geli?ti?ini gözlemliyorum. Gelir ve kültür düzeyi yüksek semtlerin kafelerinde art?k bir falc? istihdam edilmeye ba?land?. Benzer bir etkinlik, biz irdeleme ve sorgulama becerisi olmayanlar için de yap?labilir. Bu özelliklere sahip arkada?lar neden birer kurs aç?p da deneyimlerini bizlere aktarmas?nlar ki?.. Üstelik bu ülkede herkes ya?ad?klar?n? ve birikimlerini ranta dönü?türüyor, hayatta edindi?i tüm kazan?mlar? paraya tahvil ediyor. Ben bir tarife haz?rlad?m bile. ?lk mü?terileri olurum.
Mesela, 'Yarat?m sürecindeki sanc?y? tan?mak ve ba? etmek, 35 YTL'. '?ç hesapla?ma kursu, 50 YTL'. 'Hayata kar?? duru? belirlemek, 40 YTL'. 'Sorgulama, irdeleme ve saptama teknikleri, 35 YTL'. 'Nesnel de?i?im döngüsünde kendini ifade edebilmek, 70 YTL'.