21.09.2019


Haf?za kayb? m? yoksa ihmal mi?.. Birçok insan?n iki ayda bir grip hastal???na yakalanmas? neyle aç?klanabilir, bilemiyorum. Oysa her ?eyi yeniden ke?fetmenin âlemi yok; grip geliyorum diyor i?te. Burnunuz ka??nmaya ba?l?yor ve hafiften ü?üyorsunuz. Tam bu noktada y?rtma ihtimaliniz var ama eliniz de?ip de iki aspirin bir vitamin içmiyorsan?z bunun bir aç?klamas? olmal?... Her neyse i?te, geleneksel grip günlerimi atlatt?ktan sonra sinemalarda ne var ne yok diye bir göz att?m ve yine insano?lunun en çok didikledi?i konulardan biri ç?kt? kar??ma. Yönetmen John Woo, 'Hesapla?ma' adl? son filminde Ben Affleck'in haf?zas?yla u?ra??yor. Büyük paralar?n döndü?ü, çok önemli ve karma??k bir sektörde çal??an Michael Jennings'in haf?zas? her i?in ard?ndan siliniyor ve bir daha hat?rlamamas? sa?lan?yor. Tabii ki John Woo esintileri ta??yan aksiyon ve görüntüler e?li?inde izlemesi keyifli bir film olan
'Hesapla?ma', yine de üstad?n eski filmlerine eri?emiyor ve kendi haf?zas?n? da sildirip sildirmedi?i konusunda ku?ku yarat?yor...
Bir bal?k haf?zas?n?n ne kadar süreyle an?msad??? hakk?nda okudu?um yaz?y? net olarak an?msam?yorum. San?r?m, bir ?eyi okuduktan on saniye sonra unutmak kadar bir süre olmal?. Ya da bir bal?k, evden ç?k?p kö?eyi dönünce cüzdan?n? unuttu?unu fark ediyor ve onu almak için geri döndü?ünde bu kez evini unutuyor. Zaten bu esnada da cüzdan?n? unutmu? oldu?unu unuttu?u için tekrar geri dönüyor. Ancak bu sefer de nereye gitmekte oldu?unu unutuyor ve öylece dönüp dururken havada sallanmakta olan bir solucan? yutup oltaya yakalan?yor. Ancak bal?kç?, onu be?enmeyip tekrar denize at?yor ve bal?k, di?er arkada?lar?n? uyarmaya giderken hangi konu hakk?nda uyar? yapaca??n? unutuyor. Zaten arkada?lar?n?n kimler oldu?unu da hat?rlayamad??? için havada sallanan solucan? tekrar yutuyor. Bal?klar?n bu durumu bir yandan çok ac?kl? ama bir yandan da hayata dair ne varsa onlar? tekrar tekrar yeniden ke?fetti?i için de çok renkli bir ya?am sürüyor...
Bir bal?k olmak ya da 'Hesapla?ma' filmindeki haf?za silme ayg?t?na ba?lanmak isteyen çok insan olabilir. Hemen akl?ma gelenler; de?erli imparator Fatih Terim ?u anda son ya?ad??? iki y?l? haf?zas?ndan sildirmek ve tekrar ba?lamak için neler vermezdi. Yine futbol sektöründen olan Lucescu da eminim geride kalan alt? haftay? kafas?ndan sildirmek isterdi... Asl?nda biz Türklerin ya? ald?rma cihaz?na ne kadar ihtiyac?m?z varsa haf?za sildirme cihaz?na da o oranda ihtiyac?m?z yok. Bal?k haf?zal? olmak konusunda oldukça ba?ar?l?y?z... Çok yak?nda belediye seçimleri var ve geçmi?i ne kadar hat?rlad???m?z? sand?k ba??nda yine kan?tlayaca??z. Töre cinayetlerini, IMF ziyaretlerini, so?uk beyaz kâbuslar?, i?kence ve kötü muameleyi, fay hatlar?na meydan okuyan müteahhitleri, her ?eyi unutup oltaya yeniden ve yeniden yakalanaca??z... Özcan Deniz bile u?runa film yapt??? Firuze için, yüzünü görsem hat?rlamam diyorsa halk ne yaps?n. ?urada daha ne kadar oldu; Abidin'i ve Firdevs'i bile unuttuktan sonra 05 Edi'yi nerden hat?rlas?n. Bir de ?ey vard?... Hani esmer. Yok, kumral... Kimdi o yaa?..