21.11.2019

' DEL? MUMYA '


'Mumya Firarda...
Ba?rollerini Kenan ?mirzal?o?lu, Deniz Akkaya, Selami ?ahin ve iki M?s?rl? sanatç?n?n payla?aca?? filmin çekimleri Kahire, ?stanbul, Luksor, ?arm-el ?eyh, Pamukkale ve Ürgüp'te yap?lacak. Türk-M?s?r ortak yap?m? filmde reklam foto?rafç?s? olmas?na ra?men kendini bir anda kay?p bir mumyan?n izini süren özel dedektif olarak bulan genç bir maceraperestin öyküsü anlat?l?yor."
Bu sat?rlar benim uydurmam de?il. Çekim haz?rl?klar? sürmekte olan filmlerle ilgili okudu?um bir yaz?dan al?nt?lad?m. 'Mumya Firarda'ya ve listedeki di?er projelere bak?l?rsa önümüzdeki sezon oldukça ?enlikli geçece?e benziyor. Kenan ?mirzal?o?lu'nu
'Deli Yürek' dizisinden bilenler bilir. Çakmak bak??lar? ve elinden eksik etmedi?i silah?yla kötü insanlar? deviren, adalet da??tan bir ça?da? kahraman. Onu, genç k?zlar?n yüre?ini titretip bol miktarda imza da??t?rken ve üniversite panellerinde konu?urken de görmek mümkün. Yap?mc?lar ne akla hizmetse bu arkada??n yan?na yazar-manken Deniz Akkaya ve Selami ?ahin'i de kat?p bir mumyan?n pe?ine salm??lar. Bu üçlüyle bir mumya aras?nda kurulabilen ili?kiyi izlemek için sab?rs?zland???m? belirtiyorum. Umar?m ki projenin ba??na bir kaza gelmez ve gelecek sezon seyirci kar??s?na ç?kar...
Deli Yürek eline silah?n? al?p mumyay? iki ka?? aras?ndan vuracak m? bilemeyiz ama insan?n akl?na 'neden' sorusu gelmeden de edemiyor. Ülkemizde konu k?tl???na k?ran m? girdi?.. Kendi sokaklar?m?zdan ya da kendi tarihimizden bir öykü bulmak verken neden bir mumyan?n pe?ine dü?ülür anlamak kolay de?il. Hay?r, e?er dünyadan 'Vay be, Türkler mumya filmi çekmi?ler' diye övgüler alacaksak oturay?m ben de bulay?m böyle öyküler...
'Memoli Godzilla'ya Kar??'...
Bir buzda?? içinde bozulmadan yüzy?llard?r uyuyan bir tarihöncesi yarat?k sera etkisiyle uyan?r ve Japonya'ya sald?r?r. Çaresiz kalan Japonlar Mehmet Ali Alabora'dan yard?m isterler.
'Azg?n Olur Madrid'in Bo?as?' Kadir ?nan?r, meslekten ayr?lm?? eski ve ünlü bir matadordur. Bilinci yerine gelip b?y?klar? uzamaya ba?lad??? anda komik ve cicili bicili matador giysilerini giymeyi reddetmi? ve kö?esine çekilmi?tir. Fakat azg?n ve inatç? bir bo?a onun pe?ini bir türlü b?rakmaz...
'Bir Samuray Sevdim'...
Gülben Ergen, zamlardan ve krizden etkilenmeyen hoppa bir zengin k?z?d?r. Ama çevresindeki yuppie k?l?kl? ??mar?k züppelerden s?k?l?r ve kar??s?na ç?kan ilk karizmatik erke?e â??k olur.
Bu Kenan I??k't?r... Gündüzleri yat?r?m dan??manl??? yapan Kenan I??k'?n geceleri samuray oldu?u anla??l?nca i?ler ç?kmaza girer... Nedense...