21.09.2019


?nsanlar uçmak üzerine kafay? bo?una yormam??lar. Uçak ve benzeri ayg?tlar? uçurmay? ba?arm??lar ama kendilerini uçurmay? becerememi?ler. ?u anda biraz çuvallamak üzere oldu?umu hissetsem de bu uçmak konusunu eninde sonunda bir yere ba?layaca??m. Ne? Biraz havalanabilsek ve yukar?larda uçarak dola??rken a?a??da neler oldu?unu ku?bak??? izleyebilsek o kadar çok ?ey anlam?n? yitirebilir ki. Hiçbir dünya olay?na kar??madan s?rayla her birine baka baka tepelerinden geçmek. Bu haftaki yaz? biraz böyle bir ?ey olacak.
Daldan dala konan çal?ku?u.
Geçen hafta içinde bir arkada? telefon etti ve 'hay?rl? olsun müdürüm' dedi. 'Ne müdürü ya?' dedim. Bir internet sitesinde 'Can Barslan TRT ?stanbul Televiyonu Program Müdürü Oldu' diye bir yaz?. Onlar da Yeni ?afak gazetesinde ç?kan bir haber üzerine yazm??lar. Yeni ?afak ald?m, gerçekten de TRT'de yeni atamalar haberinde ad?m geçiyor. Benimle ayn? ad? ta??yan ba?ka birisi yoksa tabii. Nas?l bir duyum al?nd? da ad?m bu habere kar??t? diye kendi kendime e?lenirken dü?ündüm. Ya do?ruysa! Ya devletimiz bana gerçekten bu görevi lay?k gördüyse.
Her ihtimale kar?? tek tak?m elbisemi giydim, tek kravat?m? ba?lad?m ve evde makam arabam? beklemeye ba?lad?m. Ama gelen giden olmad?, çok bozuldum. 'Buzlar Çözülmeden' adl? filmde, ak?l hastanesinden kaç?p kaymakam?n yerine geçen Fikret Hakan gibi davranmay? dü?ündüm. TRT'ye gidip 'Ben geldim, odam? gösterin' desem... Ama vazgeçtim. T?rst?m. Belki de bu arada beni Kazakistan televizyonuna falan sürmü? olabilirlerdi. Sesimi ç?karmad?m, tak?m elbiseleri tekrar dolaba koydum. ?lerde müste?ar olarak atan?rsam o zaman giyerim...
Devletle i?im bu kadarla bitmedi... Bir süredir internet ortam?nda korkunç bir virüs sald?r?s? var. Akla hayale gelmedik adreslerden virüslü mailler al?yorum ama tabii ki kendilerinin haberi yok. Belki benim adresimden de birilerine virüs gidiyordur, buradan özür dilerim. S?radan vatanda?lardan, kö?e yazarlar?ndan, 'edu' uzant?l? adresleriyle bilim adamlar?ndan, hatta gazete yay?n yönetmenlerinden bile virüslü mail ald?m. Ama kariyerimde ald???m en önemli virüs birkaç gün önce geldi; abdü Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresinden... ?çi?leri bakan?m?z bunca iç i?inin aras?nda kalk?p bana virüs yollayacak de?il tabii ama sanal ortam?n cilvesi olsa da en önemli makamlarca önemsenip virüs yollanmak güzel...
Asl?nda böyle k?sa k?sa de?inece?im bir sürü ?ey biriktirmi?tim ama yer bitti. Son olarak, duydu?um bir sinema haberini yazmak istiyorum. Pembe Panter filmi yeniden çekilecekmi? ve Müfetti? Clouse rolünü Steve Martin oynayacakm??. ?iddetle itiraz ediyorum! Peter Sellers'in kemiklerini s?zlatmay?n ve ne Steve Martin ne de ba?ka birisini asla oynatmay?n. Hatta Pembe Panter serisine bula?may?n bile. Fena yapar?m, virüs göndertirim. Önemli tan?d?klar?m var.