22.11.2019


Hava durumu bültenlerini özellikle izlemeseniz bile mutlaka gözünüze ili?iyordur. Meteoroloji hayat?m?za bir süredir yeni bir kavram girdi. Bir s?cakl???, baz? yan etkilerle oldu?undan farkl? hissetmek... 25 derece olan hava s?cakl???, a??r? nem yüzünden 35 derece olarak hissedildi?i gibi, i?in içine kuzeyden gelen bir rüzgâr kar??t???nda 12 derece olarak da hissedilebiliyor. Asl?nda hava s?cakl???n? herkes kendine göre istedi?i gibi hissedebilmeli. ?nsanlar? yönlendirmenin anlam? yok. Mesela ben bu hafta sonu, gölgede 34 derece olan s?cakl??? sinema salonundaki ayars?z klima etkisi nedeniyle s?f?r?n alt?nda 10 derece olarak hissettim. Her i?in kendine göre riskleri var. Madenciler, grizu patlamas? riski alt?ndayken, mankenler defile esnas?nda elbise ask?lar?n?n kopup gö?üslerinin ortaya ç?kma stresi içindeler. Dünyada her y?l onlarca sinema yazar? da bozuk klimalar ve sinirli yer göstericiler yüzünden telef olup gidiyor. Üstelik hem klima bozuk, hem de izledi?iniz film ba?ar?s?zsa, i?inize bir anda yabanc?la?man?z i?ten de?il.
'Ad?m Ad?m Cinayet' adl? film hakk?nda yaz?lanlar zaten yaz?ld?. Filmin ba?ar?s?z bulundu?u yolundaki genel kan?lara ben de kat?l?yorum. Bat? sinemas?nda çok daha iyi polisiye filmlere ve çok daha kusursuz cinayet planlar?na rastland?. Burada as?l söz edilmesi gereken ?ey, bizim ülkemizde niye kusursuz cinayet planlar?na rastlanmaz ve niye polisler zekâ yüklü yöntemlerle dantel gibi ad?m ad?m örülen kriminal çözümler üretemezler.
Ülkedeki genel e?itimsizlik ve yarat?c?l?k düzeyinin yetersizli?i zincirleme olarak her alanda k?s?r kalmaya neden oluyor.
?öyle dört dörtlük cinayet planlar?na ya da trafik kazalar?na bile özlem duyulan ba?ka bir toplum var m?d?r bilmiyorum. Bundan birkaç y?l önce ?stanbul otoban?nda yüzden fazla arac?n birbirine girmesi, gazete ba?l?klar?na 'ilk Avrupai kazam?z' olarak gizli bir sevinçle yans?m??t?. Yine geçen sene tarihimizin ilk seri katilini ç?karmam?z sakl? bir gururla konu edilmi?ti. Ama her konuda birbirimizi baltalayaca??z ya;
seri katilimizin tad?n? ç?karmak yerine hemen dilbilimcileri devreye girmi? ve 'ona seri katil denmez, seri cinayet i?leyen katil denir' diyerek tart??may? ba?ka bir yöne çekmi?lerdi.
Her ?ey bir yana, sinema sektörümüzün ?imdilik kusursuz cinayet ve harika çözümleri konu alan polisiye filmler çekmesi mümkün görünmüyor. Gazete haberlerine ve adliye koridorlar?na bir an bak?ld???nda ülkemizin cinayet sektörünün nas?l yarat?c?l?ktan yoksun, kal?n ve kaba vakalarla dolu oldu?u a?ikâr. ?ki arkada?, birahanede içerlerken tart??maya ba?larlar ve derken birisi di?erini b?çaklar ve kaçar. ?ki sokak ötede polis taraf?ndan yakalan?r.
?imdi bu olaydan ilginç bir film ç?kar?labilir mi? Asla!
Örnekleri ço?altmak mümkün. Genç kad?n, a????yla bir olup kocas?n?n kafas?n? ta?la ezerek öldürdü. Olay? gören teyze o?lu katil sevgilileri ihbar ederek polise yakalatt?. Trafikte yol vermeme yüzünden tart??an iki sürücüden biri tabancas?n? ate?leyerek di?erini vurdu. Kaçarken bariyerlere çarparak yakaland?. Nas?l olacak da, dü?üncesiz, haz?rl?ks?z, plans?z ve fevri bir toplum olmaktan kurtulaca??z bilmiyorum.