19.09.2019


Futbolla yat?p futbolla kalkt???m?z ?u günlerde, tribün, gazete, televizyon üçgeni, bir kenar daha kazanarak dörtgene dönü?tü. Sinema... Galatasaray Futbol Tak?m?'n?n bir sezonunu konu alan 'Eski  Aç?k Sar? Desene' adl? film vizyona girdi. ?lk kez ve iyi niyetle yap?lan bu çal??ma, ne yaz?k ki Galatasaray'?n ?ampiyonlu?u ile noktalanan bir sezona rastlamad???, ligi Be?ikta?'?n önde bitirdi?i ve Galatasaray'?n da Fenerbahçe'den ald??? tarihi 6-0'l?k yenilgiyi kapsad??? için buruk bir finalle noktaland?. Yine de bu filmden elde edilecek gelirin, yeni stat yap?m?n? olmasa bile hiç de?ilse y?k?m?n? kar??lamas?n? diliyoruz. Hafta sonunda ise, bütün gönülleri k?rm?z? beyaza boyayan bir milli maç heyecan? ya?and?. ?ngiltere'yi bir kez daha yenemedik ve bir kez daha gol atamad?k ama ikinci bir Falkland sava?? ç?karmadan da bu maç? ucuz atlatt?k. Pe?in pe?in potansiyel terörist ve azg?n holigan gözüyle bak?lan taraftarlar, büyük bir polis gücü taraf?ndan kontrol alt?nda tutuldu ama en az?ndan ordu birlikleri i?in içine girmeden bir maç daha geçti gitti. Hafta içinde Emniyet'ten bir üst düzey yetkilinin, fanatik taraftarlar ve ?iddet e?ilimi ile ilgili yapt??? aç?klamada ilginç bir saptama vard?. Yetkili, bu ?iddetin nedenini ailelerin erkek çocuklar?na hâlâ oyuncak silah almalar?na ba?l?yordu. Arkada?lar aras?nda tart??ma konusu oldu... Ben, say?n yetkilinin bu saptamas?na kat?lm?yor ve diyorum ki tam tersine, çocukken oyuncak silahlarla oynamayan erkekler büyüdüklerinde ate?li silahlara daha e?ilimli oluyorlar. Çocukluklar?nda gideremedikleri dürtüler, insan?n içinde kal?yor ve daha sonra imkânlar? artt???nda bu eksik yönlerini tamamlamaya yöneliyorlar... Psikolog ve sosyologlar daha iyi tan?mlarlar ama benim naçiz külçe dü?üncem budur... Tabii ki asla bilimsel olmayan ve son birkaç günlük gözlemlerimi içeren küçük bir çal??may? sunuyorum ?imdi... Küçükken yapamad?klar? ya da mahrum b?rak?ld?klar? ?eyler yüzünden büyüdüklerinde ba?lar? derde giren baz? ki?ileri saptad?m.
?simlerini ise bas?n eti?ine uygun olarak sadece ba? harflerini kullanmak suretiyle gizlemeyi uygun buldum...
G.E. (Sanatç?): Bu han?mefendi e?er küçükken, foto?raf makinesi, kamera, mikrofon, gizli görüntü ve dinleme cihazlar?yla yeteri kadar oynam?? ve bilgilenmi? olsayd? ?imdi bu denli tats?z kaset sürprizlerini eminim ya?amazd?...
C.U. (?u, bu, o): Çocuklu?unda kar??layamad??? önemli duygular? var. Durmadan daha fazla güç isteyen gözü doymaz h?rs bebekleriyle, surat? k?zarmaz pi?kin oyuncaklarla ve hortumlarla daha çok oynasayd? ?imdi efendi biri olabilirdi...
T.E. (Mevki makam sahibi): Yoksulluktan ya da cimrilikten mi bilinmez, ailesi taraf?ndan çok paras?z ve harçl?ks?z b?rak?lm??... Küçükken paraya doymu? olsayd? 8,5 milyar dolar için ülkesinin gençlerini ba?kalar?n?n ate?ledi?i bir batakl??a göndermezdi...