19.09.2019

CEVAPSIZ SORULARIM VAR


Sevgili O?uz Aral'?n ard?ndan hüzünlü ve yo?un günler geçirdik. Hüzünlü, çünkü nerdeyse çocuk denecek ya?larda onun hocal??? ve ustal??? sayesinde yepyeni bir dünya görü?ü, bak?? aç?s? ve harika bir meslek kazanan bizler adeta yetim kalman?n ac?s?n? ya?ad?k... Yo?un, çünkü eksik olmas?n, gazeteci ve televizyoncu arkada?lar telefonlar?m?z? a??nd?rarak O?uz abimiz hakk?nda görü?, dü?ünce ve an?lar? almak için yar??t?lar. Aç?kças? bu benim üzerimde bir 'deprem dede' sendromu ya?atmad? de?il. Her deprem sonras?nda yerbilimi uzmanlar?n?n görü?leri, ekonomik kriz esnas?nda ekonomistlerin dü?ünceleri, sava? ç?kt???nda generallerin ve sava? stratejistlerinin yorumlar? ve hatta tren kazas? oldu?unda kondüktörlere varana dek konuyla ilgili herkesin bilgilerine ba?vurulmas? gibi al???ld?k bir manzara ç?kt? ortaya. Kendimi bir anda O?uz Aral uzman? olarak buldum. Yine de bir büyük insan?n arkas?ndan de?er bilinmesi ve belki de geç kal?nmas?na ra?men bütün boyutlar?yla incelenmesi olumlu ve sevindiriciydi.
Sevgili ustama bir kez daha Tanr?'dan rahmet diliyorum...
Ölümlerin savunulacak yan? elbette yok ama yine de yan?ba??m?zdaki her ölümün bize baz? dersler vermesinden ve hayat? sorgulama refleksimizi geli?tirmesinden yanay?m. Mesela ben y?llar önce bir plak dinlemi?tim ve hayat?m hiç de de?i?memi?ti. 45'lik plak zamanlar?yd?, ya??m henüz küçüktü ve Berkant'?n Samanyolu ?ark?s?yd?. 'Bir ?ark?s?n sen, ömürcek...' Seneler ve seneler boyu ben, ?ark?n?n bu bölümünü böyle bilmi?tim. Ömürcek diye bir kelime var m?d?r yok mudur diye kafa yormadan ve sorgulamadan. Hatta yüzsüzce ve cahilce 'örümcek diyecekken ömürcek demi?' diye alay bile etmi?tim. Sonradan ö?rendim ki pla??n o k?sm?nda bir çizik varm?? ve asl?nda 'ömür -boyu süre- cek' bölümü atl?yor ve 'ömürcek' olarak duyuluyormu?... ??te o günden sonra karar verdim. Duydu?um her ?eye hemen inan?p kabullenmeyecek, ak?l ve mant?k süzgecinden geçirerek ara?t?racak ve karar?m? bilimin ve bilginin ????? ile taçland?rarak verecektim.
Bu karar?m do?rultusunda sormam ve sorgulamam gereken bir sürü ?ey belirledim ama bu kö?enin yetti?ince ?imdilik birkaç tanesini gündeme getiriyorum. Eskiden apartman önlerinde ayakkab? altlar?na yap??an çamurlar? temizlemek için demirler vard?. ?imdi bak?yorum hiç kalmam??. Acaba bu durum ?ehircilik aç?s?ndan geli?ti?imizi ve Avrupa Birli?i'ne girmemizi hak etti?imiz anlam?na m? geliyor? Örne?in, neden 'saat üç sular?' denir? Kaynak m?, nehir mi, böyle saat sular? m? var bilmedi?imiz? Niye 'gâvur ölüsü gibi a??r' benzetmesi vard?r? Gâvurlar?n hepsi obez
mi? Hiç ince ve zay?f gâvur yok mudur?.. Kedi sesine miyavlamak, köpe?inkine havlamak denir. Tamam mant?kl?... O zaman niye e?ek ba??rmas?na an?rmak deniliyor? 'An??????r, an?????rrr!' diye ba??ran bir tek e?ek görüldü mü?
Daha var... Hayat hakk?nda sorgulamalar?m ve cevap bulma çal??malar?m sürecek...