22.11.2019

BULDUK BULU?TURDUK KU? KONDURDUK


Özellikle bir k?s?m medyam?z için çok üzülüyorum... Bunlar?n aras?nda haftal?k haber-magazin dergileri de var, ayl?k kültür-sanat dergileri de... Son dönemde benim gibi dikkatsiz bir adam?n bile dikkatini çekecek kadar ayn? ?eyleri yap?p duruyorlar. ?htimal bundan sonra da yapacaklar. Üstelik de bin y?ld?r yap?lagelen bir trük. Nedir?.. ?ki medyatik ki?iyi bulu?turma ba?ar?s?(!) Selahattin Duman'la Serdar Turgut'u bulu?turduk!.. Eee?.. Süleyman Demirel'le Cem Y?lmaz'? bulu?turduk!.. Eee?.. Okan Bayülgen'le Erman Toro?lu'nu bulu?turduk!.. Eee?.. Tamamen kendi ki?isel görü?ümdür, ben bunlarda di?e dokunur bir gazetecilik ba?ar?s? henüz göremedim. Bulu?turuyorsunuz da ne yap?yorsunuz?.. Sade suya tirit sorular, al gülüm ver gülüm diyaloglar?. Hani ?öyle yumruk yumru?a s?k? bir kavga ç?kartsan?z ya da ad? geçen bulu?mac? ki?ileri evlendirseniz veya ne bileyim, beraber bol köpüklü bir küvete soksan?z takdir edece?im. Ama yok... Zaten bulu?turdu?unuz ?ah?slar da 'Aman beni birileriyle bulu?tursalar da medyada iki kare resmim, üç tane laf?m ç?ksa' diye dünden haz?rlar...
E?er ille de birilerini bulu?turaca??z diyorsan?z benim farkl? önerilerim olacak... Bulu?ma olay?n?n hem bir anlam?, hem de toplumsal yarar? olmal?. ?imdi dü?ünün, dergi kapa??n?zdaki resim ve man?eti... Sahtekâr müteahhit ile ma?dur depremzedeyi bulu?turduk!.. Böyle bir bulu?madan hem ülkemiz hem de tüm insanl?k faydalanacakt?r. Malzemeden çal?p kâ??thelvas? k?vam?nda binalar yapan devlet müteahhidi ile depremzede vatanda??n bulu?mas?, müteahhidin en yak?n fay hatt?na at?lmas? ile sonuçlanaca?? için büyük bir kazan?m söz konusu olacakt?r...
SARS virüsü ile AIDS virüsünü bulu?turduk!.. Böyle bir gazetecilik ba?ar?s?na imza atabiliyorsan?z i?te o zaman size ?apka ç?kart?r?m... Virüsler kap??acak ve sonuçta bir tanesi yok olacakt?r. Tüm dünyan?n hayr?na bir sonuç...
Fenerbahçe taraftar? ile futbol yorumcular?n? bulu?turduk!.. ??te ?enlik, ?amata, h?rgür, kana kan, intikam... Fenerbahçe'nin s?rt?ndan ?öhret ve reyting elde etmeye çal??an ve Fenerbahçeli olsun olmas?n a?z?na geleni yaz?p taraftar?n sinirini kald?ran bilmi? yorumcularla taraftarlar?n bulu?mas? çok s?k? güvenlik önlemleri alt?nda gerçekle?melidir... Aksi halde ortada yorumcu de?il, minik minik yorumcu parçalar? kalabilir...
Ve bulu?turma konusunda en büyük gazetecilik ba?ar?s?... Siz beni Jennifer Lopez'le bulu?turabiliyor musunuz?.. ??te o zaman gerçek gazetecilik buna derim ben...