19.09.2019

BU HAFTANIN CEVAP ARAYAN SORULARI


Hiç kimse 'Bana olmad?' demesin, mutlaka olmu?tur. Hayat?m?z?n kimi dönemlerinde baz? i?aretler ve sinyaller al?r?z. Kendimizi geli?tirmemiz, yeni bir ba?lang?ç yapmam?z ve hatta yürüdü?ümüz yolu tamamen de?i?tirmemiz gerekti?ine dair bize gönderilen bu uyar?lar? birçok insan fark etmeyebilir ya da kendi üzerine al?nmayabilir. Zaten bu yüzden de bir sürü hayat, kaç?r?lan f?rsat öyküleriyle dolu de?il midir?.. Bu i?aretler çe?itli ?ekillerde gelebilir. Bir Orhan Pamuk roman?n?n ilk cümlesinde oldu?u gibi 'Bir gün bir kitap okudum hayat?m de?i?ti' örne?inde, bu i?aret bir kitapt?r. Ya da sizin için; izledi?iniz bir film olabilir veya bir a?k ac?s?, bir hastal?k, bir dost kayb?, bir utanç, ya?mur sonras? gökku?a??, mesaj? olan bir karikatür, Popstar yar??mas?nda Ahmet San'?n ak?l ve mant?k süzgeci...
Sinyal nerden gelirse gelsin, önemli olan onun size gönderildi?ini anlaman?z ve art?k körü körüne kabullenmekten vazgeçip, sorgulamaya ba?laman?zd?r. Bir ?ey söyleyece?im, inanmayacaks?n?z... Daha önce insan zannetti?im baz? isimlerin y?llar sonra insan de?il de daha ba?ka ?eyler oldu?unu ö?rendi?imde derin bir utanç duymu?tum. Mesela ne? Rehabilitasyon... Bunu, Reha adl? ve Bilitasyon soyadl? bir ki?i zannediyor olmam belki yüz k?zart?c? bir cehalet olabilir ama önemli olan, bir yanl??tan dönülmesi ve kendi durumunuzla yüzle?ilmesidir. Evet, bir zamanlar Hale Tiruhiye, Can Siperane, Cem ?yet'i ya?ayan birer ?ah?s ve hatta profiterol tatl?s?n? da Profesör ?brahim Terol (Prof. ?. Terol) zannediyor olabilirim ama bütün bunlardan gereken dersleri ç?kard?m ve art?k her ?eyi sorgulayan ve irdeleyen birisi haline geldim.
Öyle çok büyük meseleleri sorgulaman?z da gerekmiyor. Kal?c? dünya bar???, küresel ?s?nma, açl?k gibi sorunlara zaten güzellik yar??malar?ndaki adaylar yeterince dikkat çekiyorlar. Benim sorgulamak ve cevap bulmak istedi?im sorular daha ayr?nt?, daha küçük ve genel resmin daha ufak parçalar? gibi görünen ama bireyden topluma giden geli?im sürecini dantel gibi i?leyen detay kavramlar. 'Öküzün trene bakt??? gibi' diye bir laf uydurmu?uz ve öküzleri sözümona a?a??layarak kendi acizli?imize k?l?f yapm???z. Öküz ba?ka nereye bakacakt? ki beyler!.. Empati yap?n, öküz gibi hissetmeye çal???n. Kupkuru bir arazide bitmeye çal??an üç-be? ot parças?n? yemek için u?ra?an birisi olsayd?n?z, bu monoton ya?am ko?ullar? içinde alg?layaca??n?z d?? uyar?lar?n bu kadar az oldu?u bir ortamda trene bakmay?p da neye bakard?n?z?.. As?l utanmas? gereken, ?ehirde ya?ay?p da alg?lanacak yüzlerce ?ey varken, in?aat makinelerine saatlerce bakan biz insanlar de?il miyiz?.. Öküzler de bizim için '?nsan?n dozere bakt??? gibi' deseler, bin defa hakl? de?il midirler?..
Eksik b?rak?lm?? ya da yeterince dü?ünülmemi? kavram ve kurallar, kafam?z? kar??t?r?p ayd?nl?k ve net beyinler olmam?z? engelliyor? Bir araban?n arkas?nda 'Hatal?ysam aray?n' yaz?s? okudu?umda, neyin hatal? oldu?u karar?n? bana b?rak?yorlar m??.. Arabas?na bunu yazan bir sürücüye bakt?m ve kahverengi gömle?inin üzerine eflatun bir kravat takt???n? gördüm. Bence bu bir hatayd? ve numaray? arad???mda firma taraf?ndan hakarete u?rad?m... Yaz?k bu topluma demeyece?im. Çünkü sorgulamak sanc?l? bir süreçtir ve devam edece?im...