21.11.2019


Geçen haftaki yaz?dan sonra elektronik posta adresim bombaland? diyebilirim. Hay?r, övgü ya da ele?tiri mail'leri de?ildi bunlar. Zaten bu mevsimde ve bu havalarda kimsenin övgü veya ele?tiri yaz?p göndermek için klavyeye uzanacak derman? yok, biliyorum. Hepsi de o yaz?da sözünü etti?im, gölgede 35 derece olan hava s?cakl???n? eksi 10 derece olarak hissetmemi sa?layan bozuk klimal? sinema salonunun ad?n? ve adresini soruyorlard?. Hiç söyler miyim? O bulunmaz konforu binlerce insanla payla?maya niyetim yok. Üniversite y?llar?nda bir arkada?, tek jetonla sonsuza kadar konu?ulan 'sözde' bozuk bir sokak telefonu ke?fetmi? ama yerini, biz kankalar?na bile her türlü eziyete u?rat?lmas?na kar??n söylememi?ti. Aradan y?llar geçti, o bozuk telefonun yerine apartman dikildi, hâlâ söylemiyor. Konfor bencilli?i böyle bir ?ey i?te... Teknoloji insanlar? bireyci yap?yor derlerdi de inanmazd?m. Kötü ko?ullar? herkesle payla?mak istiyorsunuz ama iyi ko?ullarla donat?lm?? konfor alan?n?za kimseyi sokmak istemiyorsunuz. Ayn? ülkemizin içinde bulundu?u durum gibi... Ekonomik eziyetleri, d?? borçlar?, vadesi gelmi? kredileri ve IMF'nin ac? ilaçlar?n? payla?mam?za izin veriyorlar ama i? onlar?n zenginli?ini payla?maya gelince sadece uzaktan bak?p yutkunmam?za izin veriyorlar... Hemen sözü sinemaya getireyim ve durumu kurtaray?m. Sinemalarda ne var ne yok derseniz, zenginin mal? zü?ürdün çenesini yormaya devam ediyor. Adamlar bu yaz sezonunda bile hald?r huldur filmler çekip vizyona sokuyorlar, biz ise onlar? seyredip yaz? yaz?yoruz. Ülkemiz sinema sektörü gittikçe içimi ac?tmaya ba?lad?. B?rak?n sinema sektörünü, 'Sinema yapmak istiyorum' sektörü bile durdu. Eskiden hiç de?ilse bir sürü insandan sinema yapmak istiyorum laf? i?itirdik, ?imdi onu bile duyamaz olduk...
Bu hafta salonlara dört yeni film geldi. Bana sorarsan?z dördü de gidilip görülmeye de?er filmler. Konular?ndan k?sa k?sa bahsedersem neden görülmeleri gerekti?ini daha iyi anlatabilirim san?yorum... Coen karde?lerin Orada Olmayan Adam filminde, berber Ed Crane kar?s?n?n, çal??t??? ma?azan?n müdürüyle ili?kisi oldu?unu ö?renir. Onlar? öldürmeyi dü?ündüyse de sonunda en ak?lc? yolu tercih eder ve ma?aza müdürüne ?antaj yaparak üç adet klima kapar... Sonsuz A?k adl? filmde ise Kevin Costner'in kar?s? ölür. Kad?n?n cesedine ula?amayan Kevin, o morg senin bu morg benim dola?arak yaz? serin serin geçirir... Sam Dawson'un yönetti?i ve Sean Penn'in ba?rolünü oynad??? Benim Ad?m Sam adl? duygusal filmde Penn, 7 ya??nda bir çocu?un zekâs?na sahip spastik bir adamd?r ve bu özelli?ini gayet iyi kullanarak normal zekâl? insanlardan günde yedi sekiz kez kendisine dondurma almalar?n? ister. Penn'e ac?yan insanlar ona dondurma almakla kalmazlar, vücudunu K. Mara? dövme dondurmas?yla sar?p sarmalarlar... Bu haftan?n son filmi A?ka Özlem... 35 ya??na henüz bakire olarak ula?an ta?ral? kad?n, sonunda bu inad?ndan ve ilkesinden vazgeçerek kasabaya yolu dü?en bir kardanadamla i?i pi?irir...
Bu sat?rlar?n yazar?na gelince, yukar?da konular?n? anlatmaya çal??t??? filmleri gerçekten gördü mü yoksa a??r? s?cak ve nem yüzünden serap m? gördü bilinemiyor...