24.07.2019

BU A?K B?Z? CANLI TUTACAK


Yedi günün üç tanesi dolu dolu bir tek konuya ayr?l?yorsa, ilgilenseniz de ilgilenmeseniz de hayat?n?zda önemli bir yer kapl?yor demektir. Hangi konu? Futbol... Herkesin futbola bakt??? ve bulundu?u yer ayr? ayr?. Kimisi uzaktan bakarak aras?na mesafe koyuyor, kimisi yüzünü ek?itiyor, baz?s? küçümsüyor. Bunlara sayg? duyuyoruz ama i?imiz olmaz diyoruz... Futbolun gücünü ve cazibesini inkâr etmek anlams?z. Ülkemizin çok ünlü bir aktörü demi?ti ki "Futbolla hiç ilgilenmedim, tak?m tutmad?m ama çok merak ediyorum. Böyle bir heyecandan ve renkten mahrum kalmak asl?nda bir tür sakatl?k gibi..." Ben kendisini bir maça götürme sözü vermi?tim ama bir türlü gerçekle?medi. Umar?m bir gün olur...
Ki?isel olarak benim futbolda bulundu?um yer tam da bu renklili?in ortas? i?te. Çok bilmi? futbol yazarlar? ve yorumcular?n?n taktik-teknik analizlerini, tepeden bakan bilgiç tav?rlar?n?, bütün o 'Ben demi?tim' diyebilme i?tahlar?n?, k??k?rt?c? alayc?l?klar?n? art?k asla önemseyip izlemiyorum ve üstelik de tüm bunlar? yapanlar?n aras?nda hâlâ 'raakip' diyenlerin olmas?n? sektörel bir ?aka olarak görüyorum... Radikal'in spor sayfas?nda yazan ve benim de çok büyük be?eniyle ve tebessümle okudu?um Erkan Golo?lu'nun yaz?s?nda ad?m geçince 'kendim ve futbol' hakk?nda dü?ündüm biraz. Futbolun ve futbol tak?mlar?n?n renklerini soldurup, kupkuru iki analizden ve karanl?k bir nefret çukurundan ibaret hale getirmeye çal??anlara inat, dedelerden miras ald???m?z o renkleri ???tmak ve iki yürek at??? aras?nda bile akl?m?zdan ç?kmayan bu sevgiyi onlar?n çamurlu ayaklar? alt?nda ezdirmemek gerekti?ine inan?yorum. Ve tam zaman?; her yaz?s?n? bu hesaps?z ve kocaman renk a?k?yla dokuyan ve hem ne demek istedi?imin hem de olmak istedi?imin ince bir örne?i olan Feryal Pere'ye selam ve sevgilerimi gönderiyorum...
Bir kitap ç?kt?. Bozkurt K. Y?lmaz yazm?? ve ad? 'Bu A?k Bizi Canl? Tutacak'. Kitab?n kapa??nda ayr?ca 'Fenerbahçeli Olmak' altba?l??? var ama bu o kadar da önemli de?il. Bir Galatasarayl? ya da Be?ikta?l? da yazabilirdi. (Fenerbahçeli olmas? beni ayr?ca mutlu etti o ba?ka.) Taraftar? oldu?u tak?m ve gönül verdi?i renklerle aras?na hiçbir d?? etkiyi ve üçüncü sesleri sokmadan sadece kendisiyle onun aras?ndaki a?k? anlat?yor. Bir futbol tak?m? insanla?t?r?lmaz ve sanki bir sevgiliymi? gibi anlat?lmaz m? diyorsunuz? Çok yan?ld???n?z? söyleyebilirim. Ve hatta bunun da ötesine gidip, renk a?k?n?n bir insana duyulan a?k? ço?u zaman net bir skorla 3-0 yendi?ini bile iddia edebilirim...
Bozkurt K. Y?lmaz, bir futbol kitab?ndan öte, edebiyata göz k?rpan ve tamamen insan hallerini, duygular?n?, co?kular?n?, hüzünlerini ve gündelik i?lerle ili?kileri sar?p sarmalayan bu, taraftar olman?n en derin ama en saf durumlar?n? soka??n tam içinden aktar?yor. Gündelik programlar?n?z? biraz da tuttu?unuz renklere göre mi ayarl?yorsunuz? Bu kitap sizi anlat?yor. Ya da 'Yaa siz manyak m?s?n?z, nedir bu futbol futbol' diyenlerden misiniz? ??te anlama f?rsat?. Ben mi? K?skand?m, çünkü bunca futbol ?amatas? aras?nda tam da benim yazmak isteyece?im bir kitapt?... Tren kaçt?...