21.09.2019

BRIDGET JONES BACI


Geçen hafta baz? Prag gözlemlerimi aktar?rken yer kalmad??? için de?inemedi?im bir sinema olay? ile ba?lamak istiyorum bu yaz?ya. Bridget Jones filmi Çek Cumhuriyeti'nde bizden bir ya da iki hafta önce gösterime girmi? ve san?yorum oldukça da büyük bir ilgiyle kar??lanm??. Bunu sokaklarda, metrolarda ve insan bulunan bütün yerlerde iki metrede bir kar??n?za ç?kan afi?lerden, billboard'lardan ve elinize tutu?turulan el ilanlar?ndan anl?yorsunuz. Çek Cumhuriyeti gibi sürekli sanat?n solundu?u bir ülkede, -film ne olursa olsun- bu ilginin olmas? çok do?al. Ancak bana ilginç gelen ?ey Bridget Jones filminin afi?i oldu. Art?k Çekoslovakya diye bir ülke olmad??? için Çekoslovakyal?la?t?ramad?klar?m?zdan m?s?n?z deyi?i de nostalji raflar?nda yerini ald? ama gördüm ki baz? ?eyler Çek Cumhuriyetilile?tirilmeye devam ediliyor. Prag'daki afi?lerde Bridget Jones'a küçük bir operasyon yap?lm?? ve Bridget Jonesova'ya dönü?türülmü?. Çek dilinde bizim bilemedi?imiz, gramerle ilgili bir neden yoksa e?er, akl?ma gelen tek ?ey Çeklerin kendilerini Amerikan kültüründen bir nebze olsun korumaya çal??t?klar? oldu. Tabi, geçmi? ba?ka örneklere de bakmak gerekir. Mesela Rambo filmi Rambovski ad?yla gösterime girmi?se Çeklerin kendi kültürlerini ve dillerini korumay? amaçlad?klar?n? söyleyebiliriz. Yine ayn? mant?kla, asla ölmeyecek klasiklerden Emmanuella serisi de Emmanuellova ad? alt?nda gösterilmi? olmal?.
Bütün bunlardan Çek Cumhuriyeti'nde yap?lan uygulamay? ele?tirdi?imiz akla gelmesin. Tam tersine ayn? hassasl?k bizim ülkemizde de gösterilmeli ve yabanc? isimler Türkle?tirilerek vizyona sokulmal?. Gönül isterdi ki geçti?imiz hafta sinemalar?m?za gelen Bridget Jones, bizde de a?ina oldu?umuz bir isimle ba?lasayd?. Benim ilk akl?ma gelen, Bridget Jonesgül olabilirdi mesela. Ya da ne bileyim; Bridgnaz Jonesnur. E?er bu kayg?y? çok eskiden duymu? olsayd?k ve Emmanuelle filmlerini -at?yorum- Emmanuel Su Haktan?r ad?yla göstermi? olsayd?k ?imdiye kadar çok fazla yol alm?? olurduk. Yine de zarar?n neresinden dönülürse kâr diyerek bugünden ba?lamak yanl?? olmaz.
Sinemalar?m?zda halen izlenmekte olan filmlerle ilgili bir beyin jimnasti?i yaparsak ilk ad?m? belki burada atm?? olabiliriz. Nedir? Alexander filmi. Yani Büyük ?skender. ?una deseydik ya 1.5 ?skender ya da Duble ?skender. Hem Büyük ?skender'le ayn? kap?ya ç?km?? olacakt? hem de kula??m?za yabanc? gelmeyecekti. Ya da örne?in Kral Arthur filmi. Ben ?ahsen görmedim ama e?er filmin ad? Kral Arthurettin olsayd? ko?a ko?a gider ve sinema sektörüne bir nebze daha katk?da bulunurdum. Alternatifler bitmez, yeter ki isteyelim. 'Alien Predator'e Kar??' var mesela. Ne ki bu ?imdi?.. Genç beyinleri buland?rmaktan ba?ka bir ?ey de?il. Yap ?unun ad?n?, Alihan Abdülpredator'e Kar?? sonra bak bakal?m seyirci geliyor mu gelmiyor mu?.. Van Helsing diye bir film oynad? bir süre önce. Merak bile etmedim. Oysa, belki biraz kaba kaçabilirdi ama filmin ad? Lan Helsing olsayd? ?imdi kim bilir kaç?nc? zafer haftas?ndayd?. Ve Shrek 2 filmi. Utanmadan Türkçele?tirdik diye ?rek 2 yapm??lar. Türkçe bu de?ildir beyler!.. Yapabiliyor musun Shrekcan 2, o zaman öpeyim elinizi.